Informácie o sexuálnom násilí pre pomáhajúce profesie

Nasledujúce odporúčania upozorňujú na niektoré špecifiká tohto typu násilia. Ich poznanie zabezpečí účinnú odporu pre obete. Nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie skutočne profesionálnej pomoci je kritická individuálna a tímová konfrontácia vlastných postojov a mýtov o sexuálnom násilí aj zo strany odborníčok a odborníkov. Hlbšie uvedenie do témy poskytne relevantná odborná literatúra a vzdelávacie kurzy a tréningy, ktoré ponúkajú odborníčky z mimovládnych organizácií či akademickej sféry. Základné informácie o problematike sexuálneho násilia nájdete tu. 

Pre psychosociálne profesie

Na Slovensku dosiaľ neexistujú špecializované služby pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Vo svojej praxi sa však s takýmito klientkami a klientmi môžu stretnúť pracovníčky a pracovníci väčšiny sociálnych služieb a pri všetkých formách ich poskytovania. Preto je dôležité získať informácie o špecifikách tohto typu násilia, oboznámiť sa so základnými odporúčaniami pre prácu s jeho obeťami, ako aj s nárokmi, ktoré podpora klientiek a klientov prináša.

Viac informácií >

Pre políciu

Kontakt s orgánmi činnými v trestnom konaní je pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie, často negatívnou a zraňujúcou skúsenosťou. Dochádza tak k sekundárnej viktimizácii. Pre poskytnutie účinnej podpory a pomoci obeti zo strany polície je nevyhnutná prevencia akejkoľvek sekundárnej viktimizácie. Jej súčasťou je kritická reflexia vlastných postojov zo strany policajtiek a policajtov. Premysleným a dobre pripraveným postupom pri výsluchu možno zároveň zvýšiť kvalitu informácií o trestnom čine, čo môže prispieť k potrestaniu páchateľa.

Viac informácií >

Pre zdravotnícke profesie

So ženami, ktoré zažili sexuálne násilie, sa najčastejšie stretávajú gynekologičky a gynekológovia. Na Slovensku zatiaľ neexistuje špecializované pracovisko, ktoré by ponúkalo lekársku pomoc obetiam sexuálneho násilia, a preto sa obracajú na svoje lekárky a lekárov alebo na pohotovosť. Bezprostredne vyhľadajú gynekologickú pomoc iba výnimočne, častejšie sa vyšetrenie realizuje na základe žiadosti polície. V tejto časti nájdete dôležité zásady, ktoré treba uplatňovať pri vyšetrení osôb so skúsenosťou násilia.  

 Viac informácií >

Pre médiá

Médiá zohrávajú v prevencii sexuálneho násilia nezastupiteľnú úlohu. Informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti a na propagáciu nulovej tolerancie sexuálneho násilia. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia podporujú jeho výskyt. Novinárky a novinári majú moc zodpovedným informovaním podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu. Prečítajte si, čo môžete pre prevenciu sexuálneho násilia urobiť z pozície novinárky a novinára. 

Viac informácií >