Odborná verejnosť


Koordinačno – metodické centrum

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pričom svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty.

Čítať viac >

Legislatíva a dokumenty

Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.

Čítať viac >

Informácie o domácom násilí

Na nasledujúcich stránkach prinášame informácie pre odbornú verejnosť s dôrazom na profesie, ktoré sa vo svojej práci zákonite stretávajú s prípadmi násilia na ženách. Nasledujúce odporúčania sú len základným rámcom pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch. Hlbšie uvedenie do témy poskytnú vzdelávacie kurzy a tréningy, ktoré ponúkajú odborníčky z mimovládnych organizácií či akademickej sféry. V prípade záujmu radi sprostredkujeme kontakt.

Čítať viac >


Ďakujeme našim partnerom za podporu