Odborná verejnosť


Koordinačno – metodické centrum

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pričom svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty.

Čítať viac >

Legislatíva a dokumenty

Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.

Čítať viac >

Základné informácie a pojmy

V tejto sekcii prinášame základný prehľad teoterických poznatkov a východísk, ako aj niektoré praktické rady spojené s predchádzaním násilia na ženách.

Čítať viac >

Násilie na ženách ako rodovo podmienené násilie

Ženy sa stávajú obeťami domáceho násilia následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v sociálnom a spoločenskom postavení, tak vo verejnej, ako aj  v súkromnej oblasti. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. O špecifikách násilia na ženách sa môžete viac dozvedieť v tejto seikcii.

Čítať viac >

Informácie pre pomáhajúce profesie

Na nasledujúcich stránkach prinášame informácie pre odbornú verejnosť s dôrazom na profesie, ktoré sa vo svojej práci zákonite stretávajú s prípadmi násilia na ženách. 

Čítať viac >

Sexuálne násilie

V tejto sekcii nájdete základné informácie o problematike sexuálneho násilia a jeho špecifikách. Fakty vs. mýty, teoretické koncepty, ako aj praktické rady a odporúčania pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie, a pre tých, čo im chcú poskytnúť účinnú podporu a pomoc a prispieť k prevencii násilia v našej spoločnosti.

Viac o sexuálnom násilí >

Informácie o sexuálnom násilí pre pomáhajúce profesie

V tejto časti prinášame informácie pre odbornú verejnosť s dôrazom na profesie, ktoré majú v náplni práce aj pomoc osobám so skúsenosťou sexuálneho násilia. 

Čítať viac >