KMC

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC, nový názov Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pričom svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty.

Odbornú garanciu projektu má odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V KMC pracuje expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

KMC zabezpečuje odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie, ako aj eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvára podmienky pre multi-inštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií a zabezpečuje systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie výskumov a monitoring je rovnako dôležitou úlohou v rámci KMC.

KMC napĺňa požiadavku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čl. 10: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

Nfm

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.


“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých”


Projekt KMC

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu...

Viac o projekte KMC >

Bilaterálna aktivita

Bilaterálny projekt je prvou príležitosťou na budovanie dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a nórskymi zainteresovanými stranami  (polícia, vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, atď.) na základe zoznámenia sa s dobrou praxou v Nórsku, ktorá sa dotýka najmä praktickej spolupráce inštitúcií, špecializovaných postupov a opatrení zameraných na potreby zraniteľných obetí a špecializovaného vzdelávania/odbornej prípravy. Medzi zraniteľné obete patria najmä ženy zažívajúce násilie a ich deti, ako aj deti vystavené násiliu a obete sexuálneho násilia.

Viac o bilaterálnej spolupráci >

Newsletter

Newsletter alebo aj Novinky z KMC vám prinášajú informácie o realizácii projektu KMC, upozornenia na aktuálne štúdie z výskumov a príručky, ako
aj upútavky na blogy, rozhovory či kampane. Všetko o KMC a jeho aktivitách nájdete tu:

Viac o newsletteri >

Prevencia

Aktivity v oblasti primárnej prevencie Jedným z cieľov projektu Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je realizovať aktivity v oblasti primárnej prevencie. Ambíciou je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup,zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na...

Viac o prevencii >

Odborné vzdelávanie

Jedným zo štyroch základných pilierov ako Istanbulského dohovoru, tak aj agendy Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, je vzdelávanie relevantných profesií zapojených do riešenia konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, ako aj osôb pracujúcich v oblasti prevencie alebo zníženia miery výskytu násilia. Sú to právo vymáhajúce profesie (polícia, prokuratúra a…

Viac o odbornom vzdelávaní >

Monitoring a výskum

V ostatných rokoch sa v medzinárodnej, ale aj národnej komunite čoraz viac pozornosti venuje tvorbe verejnej politiky založenej na faktoch. Tento prístup umožňuje tvorcom verejných politík robiť informované rozhodnutia o politikách, programoch a projektoch tak, že dostupné dáta a výskumy sa dostávajú do centra tvorby politík. Na faktoch založená verejná politika by mala vychádzať z…

Viac o monitoringu a výskume >

Koordinované postupy

Medzi hlavné aktivity KMC patrí aj zabezpečenie koordinovaných postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím a ich deťom, pri riešení prípadov domáceho násilia a to prostredníctvom metodík a štandardov a multiinštitucionálnej spolupráce.

Viac o koordinovaných postupoch >

Podujatia KMC

Podujatia a konferencie v rámci projektu: Otváracia konferencia projektu – pozvánka

Viac o podujatiach >

Mediálne výstupy

Viac na stránke mediálne výstupy >

Kontakt

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava. 
www.zastavmenasilie.sk 

Viac kontaktov >