Dokumenty

Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.

Definície a pojmy

Pojmy na tejto stránke sú chápané v zmysle definícií Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nasledovne:

a. pojmom  „násilie na ženách“ chápaným ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien sa rozumejú všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote;

b. pojmom „domáce násilie“ sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácej jednotky alebo medzi bývalými alebo súčasnými manželmi alebo partnermi, či už páchateľ má, alebo v minulosti mal s obeťou spoločný pobyt.

c. pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov;

d. pojmom „rodovo podmienené násilie na ženách“ sa rozumie násilie, ktoré je nasmerované proti žene, pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy disproporcionálne;

e. pojmom „obeť“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je predmetom konania špecifikovaného v odsekoch a ), b) a d);

Pod pojmom „násilie“ sa rozumie násilie v zmysle právneho poriadku SR.

Verejná mienka

Podľa obyvateľov Slovenska je násilie páchané na ženách závažným problémom. Týranie a bitie ženy svojím partnerom za vážny problém pokladá 87 % obyvateľov SR, z toho 46 % ho považuje za veľmi závažný a 41 % za dosť závažný. Ako veľmi závažný problém ho hodnotia o niečo častejšie ženy, najčastejšie vo vekovej skupine od 35 do 54 rokov, so stredoškolským vzdelaním s maturitou. [6]

Aj napriek zvýšenému úsiliu Slovenska informovať a vzdelávať, je informovanosť verejnosti, a najmä potenciálnej cieľovej skupiny stále nedostatočná (obete vo veku 18 až 25 rokov, mladšia vekovú skupinu, stredoškolská mládež, rómske ženy a dievčatá v ústavnej starostlivosti).

Výskyt

Podľa reprezentatívneho prieskumu výskytu a skúsenosti žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku realizovanom v roku 2008[1] je násilie páchané na ženách vážnym spoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť, intímne vzťahy nevynímajúc. Na Slovensku je domácemu násiliu vystavená každá piata žena napr. každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera zažila z jeho strany násilné správanie – presnejšie 21,2% dospelých žien SR vo veku 18 – 64 rokov.  Výskyt násilia páchaného na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie  27,9% , z toho 12.2% vyhranené násilie.

[1] Filadelfiová, Holubová et al., Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008.


Právo

 1. januára 2018 vstupuje do účinnosti Zákon 274/2017 o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Zákon predsatvuje aj transpozíciu Smernice EÚ 2012/29 o minimálnych normách v oblasti ochrany, pomoci a podpory obetiam trestných činov. Zákon zavádza do právneho poriadku nové pojmy obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ako aj domáce násilie a druhorná viktiminácia. Zákon vymedzuje práva obete trestného činu a rozsah služieb odbornej pomoci. 

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016.

Čítať viac >

Zákony SR 

Domáce násilie je v právnom poriadku SR definované v zákone o obetiach. Považuje sa zaň násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby. Právny poriadok umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách: v trestnoprávnej rovine v občianskoprávnej rovine.

Čítať viac >

Stratégie a správy

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004) (uznesenie vlády č. 1092/2004 zo dňa16.11.2004). Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 /  ENG Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008.

Čítať viac >

Usmernenia a štandardy

Odborné usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím Číslo: 22247/2008 – OZS, 5. novembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať viac >

Rada Európy

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011) Dňa  7. 4. 2011 bol na zasadnutí Rady Európy v Štrasburgu prijatý Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Dohovor ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Čítať viac >

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EU z 13. decembra 2011 o Európskom ochrannom príkaze NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013.

Čítať viac >

OSN

Záverečné vyhlásenie Komisie ECOSOC pre postavenie žien k násiliu na ženách (marec 2013, 57.zasadnutie CWS) Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách,  schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN, zameraným na odstránenie násilia páchaného na ženách. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách bola prijatá VZ OSN 20.12.1993.

Čítať viac >

Výskumy a štatistiky

Čítať viac >


Ďakujeme našim partnerom za podporu