Publikačná činnosť za roky 2015 - 2017

Počas rokov 2015 - 2017 bola činnosť Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách podporená v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie grantom Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Predkladané publikácie predstavujú odborné výstupy z aktivít, ktoré realizovali príjemca grantu Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a jeho partneri: Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR), Rada Európy a Nórske centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu. 

VZDELÁVANIE

Prinášame Vám náhľad na odborné materiály k vzdelávaniu o problematike násilia na ženách a domáceho násilia dotknutých profesií a k trom tréningom trenérskych zručností. Manuály sú určené pre školiteľov/-ky a sprevádzajú ich pri príprave a lektorovaní vzdelávania. Príručky sú určené účastníkom a účastníčkam vzdelávania, obsahujú informácie relevatné pre ich profesiu pri vykonávaní prevencie násilia na ženách a domáceho násilia. 

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch pre tréning trénerov a tréneriek – regionálnych koordinátorov a koordinátorky terénnej sociálnej práce. Tréningový manuál. aut. Mesochoritisová A., Brnová T.

  Manua L K Treningu Npz Pre Regionalnych Koordinatorov Tsp   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.04 MB)

Úvod do trénerských zručností. Manuál tréningu, aut. Jojárt P.

  Manua L K Treningu U Vod Do Tre Nersky Ch Zruc Nosti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 593.64 KB)

Domáce násilie na LGBT ľuďoch. Manuál tréningu pre pomáhajúce profesie, aut. Kollárik R.

  Manua L K Treningu Doma Ce Na Silie Na Lgbt   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 540.92 KB)

Rodovo podmienené násilie a domáce násilie. Manuál pre pracovníčky a pracovníkov RPPS, aut. Smitková H.

  Manua L K Treningu Rpn A Dn Pre Refera Ty Poradensko Psychologicky Ch Sluz Ieb   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 566.16 KB)

Sexuálne násilie, ktoré zažívajú deti v rodinách. Odborná príprava budúcich školiteľov a školiteliek, aut. Karkošková S.

  Manua L K Treningu Pre Trenerov Sexua Lne Na Silie Deti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 832.58 KB)

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitým dôrazom na terénnu sociálnu prácu. aut. Jablonická Zezulová J., Havlíček Ch.

  Manua L K Treningu Prevencia Npz S Osobitny M Do Razom Na Tsp   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 743.37 KB)

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch pre tréning trénerov a tréneriek regionálnych koordinátorov a koordinátorky terénnej sociálnej práce. Tréningová príručka, aut. A. Mesochoritisová A., Brnová T.

  Pri Ruc Ka Pre Ucastnikov T4 T Reg Koord Tsp   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.27 MB)

Úvod do trénerských zručností. Príručka pre účastníčky a účastníkov tréningu, aut. Jojárt, P.

  Prirucka Pre Ucastnikov U Vod Do Tre Nersky Ch Zruc Nosti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 828.03 KB)

Zvyšovanie efektivity justície a orgánov činnom v trestnom konaní v boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Príručka pre vzdelávanie, aut. Baldry A. C.,  Duban E.

  Prirucka Pre Ucastnikov Treningu Zvys Ovanie Efektivity Justi Cie A Oc Tk   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.75 MB)

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na multiinštitucionálnu spoluprácu. Príručka pre vzdelávanie, aut. Kuruc A.

  Prirucka Pre Ucastnikov Treningu Prevencia Npz Multiins Tituciona Lna Spolupra Ca   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.8 MB)

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách. Príručka pre vzdelávanie, aut. Jablonická Zezulová J., Havlíček Ch.

  Prirucka Pre Ucastnikov Treningu Prevencia Npz Tsp V Mrk   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.45 MB)

Témy súvisiace s rodovo podmieneným násilím a domácim násilím. Odborná príručka pre pracovníkov a pracovníčky Referátov poradensko-psychologických služieb UPSVAR, aut. Smitková H.

Situácia detí, svedkov domáceho násilia, aut. Burajová B., Činčurová S.

  Prirucka Pre Ucastnikov Workshopu Situacia Deti Svedkov Domaceho Nasilia Ucitelia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.68 MB)

Situácia detí, svedkov domáceho násilia (maďarský jazyk), aut. Burajová B., Činčurová S.

  Prirucka Pre Ucastnikov Workshopu Situacia Deti Svedkov Domaceho Nasilia Madarsky   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.12 MB)

Základný odhad nebezpečenstva. Príručka pre policajtov a policajtky prvého kontaktu. aut. Burajová B., Kuruc A., Pietruchová O.

  Pri Ruc Ka Zakladny Odhad Nebezpecenstva Policia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 913.36 KB)

METODIKY A ODPORÚČANIA

V tejto sekcii Vám ponúkame metodické východiská, postupy a odporúčania pre efektívny postup prevencie násilia na ženách a domáceho násilia na jej všetkých troch úrovniach. Publikácie sa dotýkajú sociálneho a psychologického poradenstva, znaleckého posudzovania, práce polície alebo aj učiteľov a učiteliek. Viacero výstupov upozorňuje osobitne na situáciu detí žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch, ktoré sú ním ohrozené a poškodzované, a je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť ich potrebám.

Ako vyučovať o domácom násilí. aut. Nemcová L., Rovňanová l., Fridrichová P.

  Metodika Ako Vyucovat O Domacom Nasili   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.75 MB)

Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti. Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne. aut. Karkošková S.

  Metodicke Vychodiska Znalecke Posudzovanie Domaceho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.6 MB)

Mama ľúbiš ma? Rekonštrukcia vzťahu matka - dieťa poškodeného násilím medzi rodičmi, aut. kol. MyMamy o.z. 

Predkladanú publikáciu spracovali odborníčky z o.z. MYMAMY. Zuzana André poskytovala pri jej spracovaní konzultácie za KMC.
  Metodika Mama Lubis Ma   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.18 MB)

Násilie na ženách a jeho vplyv na život detí. Základné východiská pre pomáhajúce profesie. aut. André Z.

  Metodicke Vy Chodiska Vplyv Nasilia Na Zenach Na Deti   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 800.4 KB)

Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti. aut. Vavro R., Farkašová K.

  Metodika Praca S Pachatelmi Npz   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 616.35 KB)

Metodika postupu polície v prípadoch domáceho násilia. Aut. Burajová B., Kuruc A., Pietruchová O.

  Metodika Odhad Rizika Policia Revizia 2019   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.06 MB)

Metodologické východiská a návrh systému multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie. aut. Kuruc A., Jezná M.

  Metodicke Vychodiska Navrh Systemu Mis Spolupraca   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.76 MB)

Odhad nebezpečenstva násilia na ženách. aut. Anré Z., Kuruc A.

  Metodicke Vy Chodiska Odhad Nebezpecenstva   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1 MB)

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku, aut. Bosá M., Horná D., Minarovičová K., Kiczková Z.

  Metodologicke Vy Chodiska Prima Rna Prevencia Npz V S Kolskom Vzdela Vani   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.14 MB)

Hodnotenie výsledkov vzdelávania. aut. Havlíček Ch.

  Metodika System Hodnotenia Vysledkov Vzdelavania   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 414.97 KB)

Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie. aut. Jablonická – Zezulová J., Kuruc A., Macko M., Schlesinger R. 

  Metodika Studia A Metodika Domace Nasilie Lgbt Ludia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.83 MB)

ŠTANDARDY

KMC svojou činnosťou podporuje vytváranie podmienok pre zavedenie minimálnych štandardov Rady Európy, ktoré sa týkajú špecifických podporných služieb pre ženy. V tejto oblasti nadväzuje na výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách, z ktorých vzišla Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť) a Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Návrh akreditácie špecializovaných služieb, aut. Kuruc A.

  S Tandardy Navrh Akreditacie Specializovane Sluzby   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 866.23 KB)

Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách. aut. Vavro R., Farkašová K.

  S Tandardy Zavedenia Socialno Intervencnych Programov Pre Pachatelov   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.28 MB)

Poznatky zo zahraničných forenznych a zdravotníckych postupov v prípadoch sexuálnej viktimizácie. aut. Karkošková  S., Grešš Halász B.

  S Tandardy Forenzne A Zdravotnicke Postupy V Pripadoch Sexualnej Vitkimizacie   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.9 MB)

VÝSKUM A MONITORING

Tvorba verejných politík založených na faktoch umožňuje tvorcom verejných politík robiť informované rozhodnutia, čo zvyšuje účelnosť a účinnosť prijímaných rozhodnutí a realizovaných postupov či programov. KMC sa sústredilo na realizáciu výskumov, ktoré môžu napomôcť tvorbe kvalitných verejných politík v oblasti násilia. Viaceré zistenia sú tlmočené do metodík a štandardov alebo odporúčaní.

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách. aut. Očenášová Z., Murdza K., Vajzer L., Sabolová I.

  Vyskum Mapovanie Postojov Vysetrovatelov   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.58 MB)

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách. Očenášová Z., Smitková H.

  Vyskum Vztah Matka Dieta V Kontexte Npz   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 896.01 KB)

Sexuálne násilie na ženách : Správa z reprezentatívneho výskumu, aut. Očenášová Z., Michalík P.

  Vy Skum Sexualne Nasilie Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.82 MB)

Reprezentatívny výskum domáceho násilia na Slovensku (Pramenná publikácia). Aut. Filadelfiová J., Gerbery D., Vittek J.

  Vy Skum Pramenna Publikacia Reprezentativny Vyskum O Dn   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 4.86 MB)

Monitoring vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 2015: Hodnotenie súladu poskytovania so štandardami Rady Európy. Aut. Očenášová Z.

Monitoring bol realizovaný na vyžiadanie Správcu programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie za účelom hodnotenia vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, akou mierou napĺňajú štandardy Rady Európy pre špecifické služby pre túto cieľovú skupinu. 

  Monitoring Vybranych Sluzieb Pre Zeny Zazivajuce Nasilia 2015   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.02 MB)

Monitoring vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 2016: Hodnotenie súladu poskytovania so štandardami Rady Európy. aut. Očenášová Z.

Monitoring bol realizovaný na vyžiadanie Správcu programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie za účelom hodnotenia vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, akou mierou napĺňajú štandardy Rady Európy pre špecifické služby pre túto cieľovú skupinu. 

  Monitoring Vybranych Sluzieb Pre Zeny Zazivajuce Nasilia 2016   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.48 MB)

Monitoring vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 2017: Hodnotenie súladu poskytovania so štandardami Rady Európy. aut. Očenášová Z.

Monitoring bol realizovaný na vyžiadanie Správcu programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie za účelom hodnotenia vybraných poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, akou mierou napĺňajú štandardy Rady Európy pre špecifické služby pre túto cieľovú skupinu. 

  Monitoring Vybranych Sluzieb Pre Zeny Zazivajuce Nasilia 2017   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 280.7 KB)

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách za roky 2016 – 2017. aut. Činčurová S., Mondeková A. 

  Monitoring Medii 2016 2017   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.11 MB)

POZNATKY Z VÝMENY SKÚSENOSTÍ A O DOBREJ PRAXI V NÓRSKU

Komunikácia problematiky násilia na ženách a domáceho násilia cez nórsky vládny portál www.dinutvei.no „Vaša cesta von z násilia“ a možnosti využitia informácií v praxi na Slovensku. aut. Kuruc A.

  Analyticka Sprava Dinutvei   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.21 MB)

Špecializácia v oblasti stíhania násilia na ženách a domáceho násilia. Komplexná ochrana a podpora. aut. Burajová B.

  Analyticka Sprava Specializacia V Oblasti Nasilia Na Zenach A Domaceho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 886.22 KB)

Centrá pre obete sexuálneho násilia – model multiinštitucionálnej intervencie. aut. Očenášová Z. 

  Analyticka Sprava Centra Pre Obete Sexualneho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2 MB)