O nás

Stránka ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. 

Navštívte nás na Facebooku

Facebooková stránka KMC​​

Poslaním KMC je v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019 vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť. KMC bolo vytvorené v roku 2015 v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného projektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie. V súčasnosti je jeho činnosť financovaná z Európskeho sociálneho fondu v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.

Ako Vám pomôžeme

Pre ženy alebo iné obete domáceho alebo sexuálneho násilia, ktoré hľadajú pomoc a informácie, ponúka stránka základné poradenstvo a prehľad organizácií poskytujúcich podporné služby a ubytovanie. Viac informácií poskytuje národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Linka je anonymná, dôverná a bezplatná. 

Pre celú škálu odborníkov a pomáhajúcich profesií poskytuje stránka základné informácie o násilí na ženách a domácom násilí a práci s jeho obeťami. Osobitne je v rámci aktuálnej kampane venovaná pozornosť sexuálnemu násiliu.

V knižnici uvádzame prehľad legislatívy, strategických materiálov na domácej a medzinárodnej úrovni, metodiky, príručky, výskumy, štatistiky a ďalšie publikácie a materiály súvisiace s násilím na ženách.Aktuality