Publikačná činnosť za roky 2015 - 2017

Počas rokov 2015 - 2017 bola činnosť podporená v rámci programu SK09: Domáce a rodovo

podmienené násilie grantom Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a
spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Predkladané publikácie predstavujú odborné výstupy z aktivít, ktoré realizovali Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ako príjemca grantu, a partneri projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Rada Európy, Nórske centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu.