Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Cieľom projektu je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami. Projekt je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“.

Projekt je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu “Vytvorenie Koordinačno–metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách”. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Cieľom projektu je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Prijímateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC a partnermi sú Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky, Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

CIELE PROJEKTU

Priniesť aktuálne poznatky o ochrane žien a ich detí pred násilím

Vytvoriť koordinovanú ochranu pred násilím prostredníctvom práce regionálnych koordinátorov

Posilniť aktivity zamerané na primárnu prevenciu domáceho a rodovo podmieneného násilia

Zlepšiť postupy na prevenciu druhotnej viktimizácie najmä prostredníctvom zvýšenia dostupnosti špeciálnych výsluchových miestností polície

Prostredníctvom špecializovaného vzdelávania vytvoriť predpoklady pre vznik policajných tímov špecialistov zameraných na vyšetrovanie prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia

Realizovať programy pre páchateľov násilia a prednášky pre mladých ľudí zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Výskum a monitoring realizovaný v medzinárodnej spolupráci

Program primárnej prevencie násilia na ženách

Vzdelávanie vyšetrovateľov pre prípady domáceho a rodovo podmieneného násilia

Sociálno-intervenčné programy pre páchateľov

Zriadenie špecializovaných výsluchových miestností

OČAKÁVANÝ DOPAD PROJEKTU

  • zabezpečená kvalita systémovej pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a domáceho násilia,
  • zvýšenie úrovne citlivosti hlavných aktérov, médií a verejnosti na tému rodovo podmieneného a domáceho násilia,
  • zníženie výskytu násilia na ženách a domáceho násilia z dlhodobého hľadiska.

Poďakovanie za podporu

Projekt “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov vo výške 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. 

NÓRSKE GRANTY

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. 

Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.


Sr Norway
Slogan Sj