Zákon o priestupkoch

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, kto úmyselne naruší občianske spolužitie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. 

Viac o priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu >