Stratégie a správy


Správy

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval v rámci výskumnej úlohy tri správy k problematike násilia na ženách v SR. 

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele – dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ženách. 

Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ženách.

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011 >

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. 

Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011 >

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. 

Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory:

Celá správa o monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Ďalšie materiály a správy

Na základe úlohy z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 Úrad kriminálnej polície prezídia Policajného zboru vypracoval Monitorovaciu správu o stave vykázaní zo spoločného obydlia 15. 12. 2008 – 31. 3. 2010. Správa sa viaže k novelizácii Zákona o policajnom zbore, ktorou boli rozšírené kompetencie polície o možnosť vykázania násilníka zo spoločného obydlia na 48 hodín. 

Prax ukázala, že v istých prípadoch 48 hodinová lehota vykázania násilníka pripadla na víkendy, sviatky, či dni pracovného pokoja, v dôsledku čoho obete nemali dostatočné možnosti inštitucionálne riešiť svoju situáciu. Následnou úpravou zákona bolo preto ustanovené prerušenie tejto lehoty počas soboty, nedele a sviatku. V súčasnosti sa teda do 48 hodinovej lehoty počítajú iba pracovné dni a obete a zodpovedné orgány majú širší priestor na riešenie situácie. Z monitorovacej správy, ktorú vypracovalo MV SR, vyplýva pozitívna spätná väzba na spomenuté legislatívne úpravy.

 


Ďakujeme našim partnerom za podporu