Prevencia rodovo podmieneného a domáceho násilia

Jedným z cieľov projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup, zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na ženách, ako aj o spôsobe jeho eliminácie.

Jednou z výstupných aktivít projektu bude spracovaná analýza potrieb a návrh na systematizáciu primárnej prevencie vo vzdelávaní. K tejto aktivite budú prizvané uznávané expertky, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti rodových štúdií, rodovej rovnosti a tiež v oblasti násilia páchaného na ženách.

Cieľom tejto analýzy je zmapovať systém vzdelávania a tiež obsah predmetov vyučovaných na základných a stredných školách, napr. občianska výchova, náuka o spoločnosti, etická výchova a náboženstvo, kde sa pedagógovia a pedagogičky venujú téme ľudských práv. V rámci primárnej prevencie je na uvedených predmetoch potrebné hovoriť a zaoberať sa aj problematikou násilia páchaného na ženách, zamerať sa na výchovu k vzájomnej tolerancii a úcte medzi ľuďmi. Nemenej dôležité je tiež reagovať na stav súčasného mediálneho priestoru, sociálnych sietí – virtuálneho sveta a otvorene hovoriť o  jeho vplyve na toleranciu násilia v spoločnosti.

Uvedená analýza sa zameria tiež na vzdelávanie na vysokých školách, ktoré sa venujú príprave absolventov a absolventiek pre budúce profesie pôsobiace v oblasti sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a práva.

Záverečná časť analýzy bude obsahovať nielen zistenia expertiek, ale predovšetkým odporúčania na zefektívnenie systému vzdelávania tak, aby prispieval k eliminácii násilia páchaného na ženách, ako aj k eliminácii rodovo necitlivého prístupu a šírenia rodových stereotypov.

Na základe doterajších zistení predpokladáme, že odporúčania sa môžu týkať napr. dopracovania študijných textov k téme násilia páchaného na ženách, prípadne návrhov na vytvorenie metodických príručiek, vzdelávacích štandardov pre pedagógov a pedagogičky, ako i rôznych možností kontinuálneho vzdelávania študentov a študentiek vysokých škôl v kurzoch a tréningoch.

Dlhodobá systematizácia vzdelávania, zavádzanie efektívnych vzdelávacích prístupov v budúcnosti podporí nielen celkový systém primárnej prevencie, ale tiež zavádzanie princípov nulovej tolerancie násilia v našej  spoločnosti.


Čo robíme

Primárna prevencia na školách, besedy a workshopy so žiakmi a študentmi. Odborné semináre pre učiteľov a pedagogických pracovníkov a pracovníčky.

Viac o aktivitách KMC >

Výstupy

Viac o výstupoch KMC >