29. máj 2013

Výzva BSK “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) zverejnil VÝZVU na predkladanie sociálnych projektov na rok 2014 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov

v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”. 

Termín predkladania projektov: do 31. júla 2013

Viac infomácií v pdf >

Gbv1