15. februára 2016

Nová legislatíva na ochranu obetí domáceho násilia

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016.

V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy. V praxi to znamená, že ak bol akt domáceho násilia kvalifikovaný ako priestupok, ďalší akt domáceho násilia spáchaný rovnakým páchateľom v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude posudzovaný ako trestný čin. V súvislosti s tým bol Priestupkový zákon doplnený v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu o priestupok páchaný na blízkej alebo zverenej osobe. V súčasnej situácii nie je totiž vôbec možné vyhodnotiť celkový počet prípadov domáceho násilia riešených v priestupkovom konaní.

Ďalšou významnou zmenou je novela Zákona o policajnom zbore, kde došlo k predĺženiu lehoty vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia zo súčasných 48 hod na 10 dní, pričom vykázanie násilnej osoby automaticky obsahuje aj zákaz priblíženia k ohrozenej osobe na 10 m. Takéto predĺženie lehoty vykázania dokáže poskytnúť obeti dostatočný priestor na zabezpečenie potrebných právnych a praktických krokov na zaručenie jej bezpečia. V Trestnom poriadku sa rozšíril princíp zákazu konfrontácie obete s podozrivou osobou aj na prípady domáceho násilia.

Prečítajte si podrobnejší opis legislatívnych zmien >