09. apríla 2019, Viera Böttcher Rada EuropyRómky

Medzinárodný deň Rómiek a Rómov 2019

8. apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia rómskych komunít o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 14 krajín vtedy deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii. Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov

Intl Roma Day 2019 870X489

8. apríla už tradične oslavujeme Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia rómskych komunít o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Zástupcovia rómskeho hnutia zo 14 krajín vtedy deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie (Róm) a jazyk a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – k Indii. Na kongrese sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky – ktoré zároveň vyjadrujú medzinárodné hnutie Rómov. 8. apríla si Rómovia na celom svete pripomínajú svoj spoločný pôvod, jazyk, kultúru a identitu – romipen (rómstvo) – význam jej uchovávania, ale aj svoje medzinárodné zjednotenie a spolupatričnosť. (Zdroj informácií: tu)

Rómovia sú najväčšou menšinovou komunitou v Európe – 6 miliónov Rómov žije v EÚ a 4 milióny v regióne rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko). Napriek tomu už dlho čelia nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. ,Na území dnešného Slovenska žijeme spolu s Rómami už niekoľko storočí. V oblasti spolunažívania sa však stále máme čo učiť. Ako hovorí rómske príslovie, v každom človeku na svete je niečo, čo sa od neho môžeš naučiť, no bez vzájomného rešpektu, pochopenia a podpory môže trvať mnoho ďalších rokov, kým budú v našej krajine Rómovia a iné národnosti žiť vo vzájomnej tolerancii. Všetkým Rómom a Rómkam k dnešnému dňu prajem najmä rovnocenné postavenie v spoločnosti“, povedal pri príležitosti tohtoročného MDR splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Opýtali sme sa aj Dagmar Litterovej, vedúcej oddelenia horizontálnych princípov Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, čo pre ňu znamená tento pamätný deň. 

„Pripomenúť si Medzinárodný deň Rómiek a Rómov považujem za veľmi dôležité v našom multikultúrnom 21. storočí, a to nielen pre rómske komunity, ale aj pre majoritnú spoločnosť. Dnes, keď považujeme za samozrejmé, že ženy majú právo voliť, keď otvorene odsudzujeme domáce a sexuálne násilie, rasizmus, fašizmus, xenofóbiu či antisemitizmus a hovoríme nahlas o mnohých veciach, ktoré boli pred tridsiatimi rokmi ešte tabu, verím, že aj oslava rómstva/romipen bude dňom preukazovania si vzájomnej úcty a rešpektu. 

Pre mňa osobne to nie je len oslava európskeho národa bez vlastnej zeme, národa s nádhernou kultúrou a zachovanými tradíciami, deň národa tak rôznorodého a predsa tak rovnakého v problémoch, ktorými sa už stáročia borí, ale hlavne dňom spolupatričnosti, hrdosti a rovnocennosti. Deň Rómov by mal byť tým dňom, kedy by aj ľudia na Slovensku mali byť voči sebe farboslepí - tak ako hovorí jedno krásne rómske príslovie: „Nehľaď na to, akú má človek kožu, ale pozeraj, aké má srdce.““

 A napokon nás zaujalo vyjadrenie, ktoré k MDR uverejnil Timo Soini predsedu Výboru ministrov Rady Európy a ministra zahraničných vecí Fínska: „V dnešnej Európe zostáva zaobchádzanie s Rómami a travellermi hlavnou otázkou ľudských práv. Napriek značnému úsiliu mnohých vlád v členských štátoch Rady Európy rómske komunity naďalej čelia diskriminácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ešte vždy nie je zaručený ich prístup k základným právam, ako sú zdravie, bývanie, vzdelávanie alebo zamestnanie. To si vyžaduje zmenu. Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si naše povinnosti v oblasti ochrany ľudských práv a opätovné potvrdenie nášho záväzku podporovať rovnosť a nediskrimináciu vo všetkých rómskych komunitách v Európe. 

Chcel by som však vyzdvihnúť osobitnú zraniteľnosť žien a dievčat Rómov a travellerov, ktorí dnes patria medzi najviac znevýhodnené skupiny v Európe. Všetky ženy a dievčatá, vrátane tých, ktoré žijú v rómskych komunitách, majú právo žiť svoj život slobodne a mať možnosť rozhodovať sa bez neprimeraného tlaku zo strany svojej komunity, rodiny alebo štátu. Jedná sa o otázku zabezpečenia ich základných ľudských práv.“

Všetkým rómskym ženám, mužom i deťom na Slovensku želáme veľa dôvodov na oslavu v ich pamätný deň i každý ďalší.