26. septembra 2017

Nórsko-slovenská spolupráca pre zlepšenie situácie obzvlášť zraniteľných obetí

Bratislava, 25. septembra 2017 - Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) získal podporu z bilaterálneho fondu na úrovni programu vo výške 150 986 eur pre projektové aktivity s názvom „Prenos skúseností v oblasti výskumu a ochrany záujmov obetí v Nórsku“, keďže naplnil cieľ bilaterálnej aktivity v rámci preddefinovaného cieľa „Rozvoj a posilňovanie existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi.“

Womensday

Nórskym partnerom v bilaterálnom projekte je NKVTS - Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, výskumné centrum pre oblasť násilia a traumatického stresu založené v roku 2004 pod záštitou University of Oslo.

Bilaterálny projekt je prvou príležitosťou na budovanie dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a nórskymi zainteresovanými stranami (polícia, vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, atď.) na základe zoznámenia sa s dobrou praxou v Nórsku, ktorá sa dotýka najmä praktickej spolupráce inštitúcií, špecializovaných postupov a opatrení zameraných na potreby zraniteľných obetí a špecializovaného vzdelávania/odbornej prípravy. Medzi zraniteľné obete patria ženy zažívajúce násilie a ich deti, deti vystavené násiliu a obete sexuálneho násilia.

Cieľom výmeny je na základe praxe v Nórsku navrhnúť zlepšenia v systéme vyšetrovania a trestného stíhania páchateľov násilia a tiež zlepšiť organizáciu spolupráce inštitúcií na Slovensku. Študijná cesta organizovaná v októbri pre slovenských účastníkov a účastníčky nielenže umožní skúmanie nórskej skúsenosti s osobitnými postupmi a zariadeniami, napr. v centrách pre obete sexuálneho násilia a Barnahus (špecializovaných centrách pre vyšetrovanie násilia na deťoch), ale predstavuje aj prvú príležitosť pre slovenské a nórske inštitúcie, aby sa stretli a budovali ďalšiu dlhodobú spoluprácu, pokiaľ ide o zlepšenie vyšetrovania a trestného stíhania. Táto spolupráca môže byť rozvíjaná prostredníctvom podpory Nórskeho finančného mechanizmu v ďalšom implementačnom období. S cieľom čo najlepšie využiť príležitosť projekt zahŕňa aj identifikáciu relevantných postupov, metód a protokolov používaných v Nórsku a ich sprístupnenie slovenským expertom. Následne sa uskutočnia aj stretnutia slovenských a nórskych zástupcov dotknutých inštitúcií.

Za účelom zhrnutia poznatkov získaných v Nórsku sa na Slovensku uskutoční okrúhly stôl pre zástupcov dotknutých inštitúcií. Realizačná fáza projektu vyústi do prípravy analytických materiálov, ktoré budú sprístupnené a rozoslané slovenským inštitúciám. Dokumenty budú mapovať osvedčené postupy, zhrnú skúsenosti získané z návštev a z odborných diskusií v nórskych strediskách pre obete násilia a obsahovať odporúčania na zlepšenie situácie na Slovensku.

O projekte bude informovať stránka www.zastavmenasilie.gov.sk, blog Zastavme násilie (blog KMC na Denníku N) a facebooková stránka oboch partnerov na Slovensku aj v Nórsku. Závery zo študijných ciest budú komunikované prostredníctvom tlačovej správy a o celom projekte bude vydaná Spoločná správa o vzájomnej spolupráci. 

Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Supported by a grant from Norway Grants. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ / Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Nfm2
Logo Uvsr