Metodiky a štandardy

Jednou z hlavných úloh KMC je vypracovanie metodík a štandardov riešenia problematiky rodovo podmieneného násilia na ženách (a ich deťoch) a domáceho násilia pre rôzne zainteresované (pomáhajúce) profesie a inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku so ženami zažívajúcimi násilie v súlade so smernicou EÚ o obetiach (2012/29/EÚ) a Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).

Ich cieľom je zabezpečiť a vytvoriť podmienky k tomu, aby každá žena, ktorá zažíva násilie dostala komplexné informácie, efektívnu podporu a ochranu zo strany zainteresovaných inštitúcií, ako aj vytvoriť štandardný spôsob starostlivosti o ženy, ktoré zažili násilie (zahŕňa napríklad základnú krízovú intervenciu, identifikáciu násilia, odhad nebezpečenstva a základný bezpečnostný plán). Takisto je dôležité zabezpečiť, aby nedochádzalo k sekundárnej viktimizácii žien zažívajúcich násilie zo strany profesií prvého kontaktu a v rámci znaleckého posudzovania.

KMC sa tiež podieľa na vytvorení podmienok pre zavedenie minimálnych štandardov Rady Európy, ktoré sa týkajú špecifických podporných služieb pre ženy. Hlavnou úlohou v tejto oblasti bude vytvorenie systému akreditácie pre mimovládne organizácie poskytujúce služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v súlade s týmito štandardami.

V oblasti vzdelávania sa KMC bude tiež snažiť vytvoriť štandardy kvality vzdelávania v tejto problematike, keďže ide o tému, kde sa pracuje s mýtmi a predsudkami a vzdelávanie v tejto téme si vyžaduje potrebné odborné vzdelanie a skúsenosti.

V oblasti domáceho násilia sa KMC zameriava na vytvorenie podmienok pre riešenie domáceho násilia na senioroch a seniorkách. Ďalšou cieľovou skupinou v rámci domáceho násilia sú LGBT ľudia, ktorí zažívajú násilie zo strany blízkych rodinných príslušníkov a príslušníčok.


Príručky a štúdie

Stiahnite tu >