Bratislavský VÚC

Odporúčané zariadenia pre obete rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Aliancia žien Slovenska, o.z. Bratislava
Korešpondenčná adresa: Nábělkova 2, 841 05 Bratislava
SOS poradenstvo, špecializovaná krízová poradňa, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov, sprostredkovane aj ubytovanie, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, psychoterapia, sprevádzanie na inštitúcie, práca s násilníkom.

Katarína Farkašová
alianciazien@alianciazien.sk
0903 519 550
www.alianciazien.sk
facebook

Poradenské centrum Nádej, Mokrohájska 3, Bratislava.
Krízové stredisko, krízové bývanie s utajenou adresou, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, podporné skupiny, rodinná terapia, vypracúvanie správ a posudkov, vykonávanie výchovných opatrení voči deťom, sprostredkovane advokátske zastupovanie.

office@centrumnadej.sk
0905 463 425
www.centrumnadej.sk
facebook

Brána do života, o.z. M. Medveďovej 2-4, 851 03, Bratislava.
Zariadenie núdzového bývania, krízové centrum, krízové stredisko, útulok, domov na pol ceste, detský domov, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne, psychologické a právne poradenstvo, rodinná terapia – asistované stretnutia, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vypracúvanie správ a posudkov.

pomoc@branadozivota.sk 
0915 439 245 
www.branadozivota.sk 
facebook

Domov Dúha, o. z., Bratislava. 
Korešpondenčná adresa: Stavbárska 6, Vrakuňa, 821 07 Bratislava
Krízové stredisko, základné a špecializované sociálne poradenstvo, krízová intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná terapia (partnerská terapia), mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, vypracovanie správ, posudkov, zabezpečenie vzdelávania, katamnestické sledovanie klienta a rodiny, vyhľadávanie ubytovania, žiadosti o sociálne byty, služby pre deti.

PhDr. Dagmar Povodová 
domovduha@domovduha.sk 
02 4552 3077
0918 824 247 
www.domovduha.sk 
facebook

Ostatné zariadenia

Križovatky, n.o., Azylový dom Betánia. Ľ. Fullu 6, 901 01, Malacky.
Zariadenie núdzového bývania, útulok, základné sociálne poradenstvo, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov.

Mgr. Eva Nagyová 
centrumbetania@gmail.com
034 772 2457
0917 778 979
www.krizovatky.eu/azylove-centrum-betania

Repuls krízové centrum, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava.
Krízové stredisko, ubytovanie, právne, sociálne, pedagogicko-výchovné služby, osobná asistencia Pozn. služby sú naviazané na trvalý pobyt v Bratislave 

Miriam Jamrišková
miriam.jamriskova@bratislava.sk
02 6225 0035
0911 069 861
www.krizovecentrumba.sk


Ďakujeme našim partnerom za podporu