Zákony SR súvisiace s domácim násilím

Domáce násilie je v právnom poriadku SR definované v zákone o obetiach. "Trestným činom domáceho násilia trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, bývalom manželovi, druhovi, bývalom druhovi, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti." Teda za domáce násilie sa považuje násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby.

Právny poriadok SR umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách:

 • v trestnoprávnej rovine
 • v občianskoprávnej rovine
 • v správnoprávnej rovine

Trestné právo 

Trestné právo definuje skutky súvisiace s domácim násilím, najmä:

a) trestné činy proti životu a zdraviu (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách: Úkladná vražda (§ 144), Vražda (§ 145), Zabitie (§ 147 – 148), Usmrtenie (§ 149), Nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150 – 153), Účasť na samovražde (§ 154), Ublíženie na zdraví (len podľa § 155 a 156), Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia (§ 159-160);

b) trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách): Znásilnenie (§ 199), Sexuálne násilie  (§ 200), Sexuálne zneužívanie  (§ 201-202);

c) trestných činov proti rodine a mládeži (spadajúce pod tzv. ekonomické násilie na ženách a psychické násilie na ženách): Zanedbanie povinnej výživy (§ 207), Týranie blízkej osoby a zverenej osoby (§ 208);

d) trestných činov proti iným právam a slobodám: Kupliarstvo (§ 367).

Súvisiace právne normy:

Občianske právo (Civilné právo)

V občianskom (civilnom) súdnom konaní sa poskytuje ochrana právam a oprávneným záujmom účastníkov. Obeť sa môže domáhať:

 • rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností po rozvode,
 • určenia výživného na maloleté dieťa alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti,
 • určenia výživného na manželku či rozvedenú manželku,
 • úpravy styku s maloletým dieťaťom,
 • vylúčenia manžela z užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zrušenia spoločného nájmu bytu,
 • vydania neodkladných (predbežných) opatrení a iné.

Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré násilníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove) a zároveň priblížiť sa k obeti. Žena postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanovenej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto predbežného opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

V rámci neodkladných opatrení môže obeť dosiahnuť najmä:

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti
 • Platenie výživného v nevyhnutnej miere
 • Zákaz vstupu do bytu al. inej nehnuteľnosti
 • Zákaz priblíženia
 • Úpravu styku s maloletým dieťaťom
 • Aby odporca niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal

Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení má iba dočasný charakter, súd ho vydáva aj bez dokazovania, len podľa písomného podania, do času kým sa o veci nerozhodne v riadnom konaní s riadnym dokazovaním.

Súvisiace právne normy:

Správne právo

V správnom konaní sa prejednávajú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 Zákona 372/1990 o priestupkoch. Spravidla ide o skutky domáceho násilia menej závažného charakteru (vyhrážky, drobné zranenia, urážky) pričom výsledkom je uloženie pokuty. Na zamedzenie opakovaného posudzovania skutkov domáceho násilia ako priestupku a tým zľahčovania situácie obete bod od roku 2016 do Trestného zákona doplnený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy, teda opakovaný skutok týrania blízkej a zverenej osoby v priebehu jedného roka sa posudzuje ako trestný čin.


Zákon o obetiach trestných činov

 1. januára 2018 vstupuje do účinnosti Zákon 274/2017 o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Zákon predsatvuje aj trasnpozíciu Smernice EÚ 2012/29 o minimálnych normách v oblasti ochrany, pomoci a podpory obetiam trestných činov

Zákon zavádza do právneho poriadku nové pojmy obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ako aj domáce násilie a druhorná viktiminácia. Zákon vymedzuje práva obete trestného činu a rozsah služieb odbornej pomoci. 

Obete majú mať v prvom rade právo na informácie, tie by mali byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Právna norma určuje rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na poskytnutie odbornej pomoci.

Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete, ako napríklad deti, obete domáceho násilia či zdravotne postihnutí. Medzi práva obetí trestných činov má patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou či právo na finančné odškodnenie.

Zákon vychádza z konceptu, že služby pre obete by mali byť poskytované pod jednou strechou - od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Návrh predpokladá akreditáciu organizácií, ktoré ich budú poskytovať, čím sa má zabezpečiť kvalita poskytovaných služieb.

Dodržiavanie podmienok bude podliehať kontrole. Akreditované inštitúcie bude ministerstvo financovať cez mechanizmus podobný dotačnému. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Verejný má byť aj novozavedený register akreditovaných subjektov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona zabezpečuje koordináciu a tvorbu systémových opatrení v oblasti prevencie domáceho násilia a násilia na deťoch; na tento účel vydáva metodické usmernenia.


Sociálno-právna ochrana

Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene. 

Viac o sociálno-právnej ochrane detí >

Trestný zákon

Druhy a charakteristika trestných činov Domáce násilie má rôzne formy – fyzické, sexuálne, psychické a často aj ekonomické. Fyzické násilie je spravidla sprevádzané ťažkou psychickým nátlakom a verbálnou agresiou. Protiprávne konanie páchateľa môže mať podobu priestupku proti verejnému poriadku či občianskemu spolunažívaniu, ale môže ísť i o trestný čin, najmä týranie blízkej a zverenej osoby. 

Viac o trestnom zákone domáceho násilia >

Trestný poriadok

Postavenie a práva obete trestného činu § 46 Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody (1) Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť. 

Viac o trestnom poriadku > 

Zákonník práce

Zákonník práce bol prijatý v roku 2001 a ktorý vo svojom ustanovení § 41 reagoval na všeobecne známu situáciu, kedy pri prijímaní do zamestnania boli vydaté ženy s malými deťmi výrazne znevýhodňované, preto sa v tomto ustanovení zamestnávateľovi, u ktorého sa uchádza osoba o zamestnanie, zakázalo vyžadovať od uchádzača informácie inter alia o tehotenstve. 

Viac o zákonníku práce >

Antidiskriminačný zákon

Dňa 20.5.2004 bol prijatý Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou – Antidiskriminačný zákon. Tento zákon upravil uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovil prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady. Rovnaké zaobchádzanie spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu vo výkone práv a povinností. 

Viac o antidiskriminačnom zákone >

Zákon o priestupkoch

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch) Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, kto úmyselne naruší občianske spolužitie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Viac o zákone o priestupkoch >