Výstupy KMC z národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia Inštitútu pre výskum práce a rodiny vydalo tieto publikácie ako súčasť výstupov Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., aktivita 2, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2021, aut. Zuzana Očenášová, 2022

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už štvrtý rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných administratívnych dát týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Uvádza, koľko takýchto trestných činov evidovala v roku 2021 polícia, koľko osôb bolo súdených a odsúdených. Zameriava sa tiež na najčastejšie páchané trestné činy akými sú nebezpečné vyhrážanie alebo týranie blízkej osoby a zverenej osoby ako aj na typy vzťahov, v ktorých k partnerskému alebo domácemu násiliu dochádza. Predkladaná správa Zuzany Očenášovej rozdeľuje blízke vzťahy na partnerské násilie na ženách, partnerské násilie na mužoch a na domáce násilie v ostatných príbuzenských vzťahoch, napr. deti voči rodičom, rodičia voči deťom, násilie voči súrodencom alebo starým rodičom a pod.

  Analyza Policajnych A Justicnych Dat 2021 Zuzana Ocenasova   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 622.88 KB)

Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Autori: Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021

Predkladaná metodika má slúžiť ako podklad na monitoring dostupnosti a kvality špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Táto cieľová skupina si v rámci poskytovania podporných služieb vyžaduje špecifický prístup, ktorý zohľadňuje príčiny a dopad násilia, ktoré ženy a ich deti zažívajú, a ktorý kladie dôraz na ich fyzické a psychické bezpečie. Cieľom metodiky je monitorovanie dostupnosti a kvality ako podkladu pre ďalší kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj služieb.

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020. aut. Zuzana Očenášová, 2021

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už tretí rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných štatistík týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Správa za rok 2020 analyzuje evidované trestné činy za vybrané skutkové podstaty týkajúce sa partnerského násilia na ženách, na mužoch a domáceho násilia, teda násilia medzi inými blízkymi osobami. Hoci v roku 2020 nedošlo k významnému zvýšeniu týchto typov evidovaného násilia v trestno-právnom procese, bol zaznamenaný vyšší počet vrážd a zabití v rámci partnerského násilia na ženách aj domáceho násilia.

  Analyza Polic A Justic Dat V Pripadoch Partner Nasilia Ocenasova 2021 1   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 782.82 KB)

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018. Aut. Zuzana Očenášová

Analýza sa venuje postupom zberu a spracovávania administratívnych dát v polícii, v súdnictve, na prokuratúre a v zdravotníctve za rok 2018. Cieľom správy bolo aj vytvorenie ukazovateľov o počte prípadov rodovo podmieneného násilia a spôsobe, akým boli ukončené. Ako vzor ukazovateľov slúžili Indikátory partnerského a sexualizovaného násilia, stanovené Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť, s cieľom, aby slovenské ukazovatele zodpovedali indikátorom v rámci EÚ.

  Admin Data Sprava 2018 Layout   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.72 MB)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza. Aut. Marián Filčík

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok v oblasti domáceho násilia a násilia na ženách bola opakovane identifikovaná ako nevyhnutná pre efektívny boj s týmito fenoménmi. Cieľom tejto štúdie je preto opísať dobrú prax v krajinách, ktoré aplikujú modely multiinštitucionálnej spolupráce, či už na všetkých úrovniach, alebo aspoň v niektorých oblastiach súvisiacich s domácim násilím a násilím na ženách. 

  Vychodiskova Analyza Intervencne Centra   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.22 MB)

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky za rok 2019. Aut. Zuzana Očenášová

Správa sa venuje administratívnym dátam v polícii a súdnictve  za rok 2019. Ďalej uvádza najčastejšie formy stíhaného a odsúdeného násilia, mieru odsúdenia a ukladania podmienečných a nepodmienečných trestov odňatia slobody za skutky partnerského násilia na ženách, na mužoch a domáceho násilia. 

  Admin Data Sprava 2019 Layout   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 582.21 KB)

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. ed. Barbara Jakobsen, Marius Råkil,

Publikácia zahŕňa články a kapitoly z kníh popredných odborníkov a ich kolegov z nórskej organizácie Alternatíva násilia (Alternative to Violence). Predstavuje základné témy a tiež najnovšie poznatky z výskumu v oblasti násilia v blízkych vzťahoch a kapitolu o tom, ako násilie môže ovplyvňovať pomáhajúce profesie. Odborný text je doplnený kazuistikami a je určený všetkým, ktorí pracujú s rodinami, v ktorých sa vyskytuje násilie. Kniha je prínosná pre psychológov, lekárov, pedagógov, právnikov, sociálnych pracovníkov a študentov týchto odborov. Publikáciu vydala Nadace Open Society Fund Praha, vďaka podpore z Nórskych fondov. Toto vydanie je reprintom uvedenej publikácie. Opätovné vydanie publikácie Násilí je možné zastavit a organizácia odborného seminára boli financované zo zdrojov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.

Práca s páchateľmi násilia na ženách. aut. Lupták J., Hutta J., Klein R.

Publikácia je príručkou pre vzdelávanie o možnostiach a potrebe práce s páchateľmi partnerského násilia na ženách. 

  Praca S Pachatelmi Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.17 MB)

Metodická pomôcka pre kontakt s obeťami trestných činov. aut. André Z., Burajová B. 

Metodická pomôcka je adresovaná vyšetrovateľom a vyšetrovateľkám polície SR, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania o právach a potrebách obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov s cieľom posilniť prevenciu ich sekundárnej viktimizácie. Vzdelávanie organizuje Ministerstvo vnútra SR spoločne s Akadémiou Policajného zboru SR. Lektorky KMC boli prizvané k realizácii vzdelávania a popri prednáškovej činnosti k nemu prispeli aj zostavením predkladanej publikácie. 

  Prirucka Metodicka Pomocka Pre Kontakt S Obetami Tc   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 867.43 KB)

Východiskový dokument k možnostiam vytvorenia špecializovaných policajných tímov pre prípady násilia na ženách a domáceho násilia. aut. Babušáková A., Píš M.

Publikácia sa bližšie pozerá na súčasnú štruktúru a organizáciu práce polície z pohľadu podmienok pre vytvorenie špecializovaných policajných tímov pre prípady násilia na ženách a domáceho násilia.

  Analyza Vychodiskovy Dokument Specialne Policajne Timy   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 625.56 KB)

Návrh usmernenia k poskytovaniu služieb pre ženy zažívajúce násilia a ich deti. kol.aut. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky požiadalo Inštitút pre výskum práce a rodiny - Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách o spracovanie podkladu pre metodické smernenie k poskytovaniu služieb pre obete domáceho násilia – ženy zažívajúce násilie a ich deti. V rámci spracovania úlohy KMC v roku 2019 vytvorilo pracovnú skupinu, v ktorej boli zastúpené odborníčky od poskytovateľov služieb pre ženy. Predložená publikácia je spoločným výstupom autoriek a vznikal v participatívnom procese zohľadňujúcom súčasnú legislatívu a prax a najmä potreby žien zažívajúcich násilie.

  Usmernenie Sluzby A Standardy   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 618.51 KB)

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách

V prípade stíhania násilia páchaného na ženách sa na Slovensku venuje pozornosť najmä analýze legislatívy a toho, nakoľko umožňuje orgánom činným v trestnom konaní a súdom takéto konanie postihovať a za akých podmienok. Menšia pozornosť je venovaná tomu, ako sa platná legislatíva uplatňuje v praxi. Barbora Burajová a Zuzana Očenášová analyzovali prax slovenských súdov na podklade ich rozhodnutí o vybraných trestných činoch súvisiacich s násilím na ženách bližšie pozreli na rozhodnutie o vine a treste a na aspekt znaleckého dokazovania, ktorému sú ženy zažívajúce násilie podrobované v rámci tretsného konania proti páchateľom. 

  Analyza Sudnych Rozhodnuti O Nasili Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.43 MB)