Výskum FRA – European Union Agency for Fundamental Rights

Agentúra Európskej únie pre ľudské práva realizovala v roku 2012 prieskum rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách, na výskumnej vzorke 42 000 respondentiek v rámci Európskej únie. Respondentky vo veku 18 – 74 rokov sa vyjadrovali k otázkam týkajúcim sa ich skúseností so skúmanými typmi rodovo podmieneného násilia počas sledovaného obdobia 12 mesiacov pred dopytovaním, a tiež ich skúseností s týmto typom násilia od ich 15 rokov veku. Údaje uvedené nižšie pochádzajú z databázy FRA gender-based violence against women survey dataset, 2012. 


V rámci Slovenskej republiky malo za obdobie od 15 rokov veku skúsenosť so sexuálnym násilím až 10% opýtaných žien. Za 12-mesačné obdobie pred dopytovaním mali skúsenosť so sexuálnym násilím 3% respondentiek, pričom priemer EÚ bol 2%. 

Nevzťahové sexuálne násilie zažilo za ostatných 12 mesiacov pred dopytovaním 1% respondentiek (čo je rovnako ako priemer EÚ), za obdobie od 15 rokov veku zažili nepartnerské sexuálne násilie 4% respondentiek, čo je o 2% menej ako priemer EÚ. Oveľa viac sexuálneho násilia zažívali ženy počas svojho života v partnerských vzťahoch, čo priznalo až 8% žien SR, v období 12 mesiacov to boli 2%. 

Najvyšší výskyt (2%) sexuálneho násilia mimo blízkych vzťahov na Slovensku bol zaznamenaný v kategórii respondentiek vo veku 18 – 29 rokov, vo vekových kategóriách 30 – 39 rokov, 40 – 49 rokov a 50 - 59 rokov bol zaznamenaný výskyt skúsenosti so sexuálnym násilím za ostatných 12 mesiacov pred dopytovaním zhodne vždy u 1 % respondentiek. Vo vekovej kategórii 60 a viac rokov bola  viktimácia sexuálnym násilím v tom istom sledovanom období v hodnote 0%. Nevzťahové sexuálne násilie od 15 rokov veku zažili respondentky vo vekových kategóriách 18 – 29, 30 – 39, 40 – 49 a 50 – 59 rokov v miere 4 – 5%, vo vekovej kategórii 60 a viac rokov je výskyt viktimácie týmto typom násilia mierne nižší a dosahuje 3%.  

Respondentky so základným vzdelaním mali skúsenosť so sexuálnym násilím 12 mesiacov pred dopytovaním v 1 percente prípadov, respondentky so stredoškolským vzdelaním v dvoch percentách. Spomedzi vysokoškolských žien sa v sledovanom období neobjavil ani jeden prípad sexuálneho násilia. V období od 15 rokov veku mali skúsenosť s nevzťahovým sexuálnym násilím 3% respondentiek so základným vzdelaním, 5% respondentiek so stredoškolským vzdelaním a a 2% respondentiek s vysokoškolským vzdelaním.

V priebehu 12 mesiacov pred dopytovaním zažili nevzťahové sexuálne násilie zhodne po 4 % študentiek aj nezamestnaných žien a zhodne po 1% zamestnaných žien a dôchodkýň. V kategórii žien pracujúcich doma nebola v uvedenom sledovanom období zistená takáto skúsenosť.

Kontakt obetí s políciou a organizáciami na pomoc obetiam

Vo výskume FRA boli v rámci dopytovania získané údaje aj o vyhľadaní pomoci obeťami, o postviktimačných následkoch a potrebách obetí, ktoré neboli naplnené. Ide však o údaje, kde nie je možné rozlíšiť, či sa vzťahujú na sexuálne, alebo fyzické násilie. Napriek tomu považujeme tieto údaje za hodnotné z hľadiska posúdenia potrieb obetí a preto si ich dovolíme citovať.

Obete nepartnerského fyzického alebo sexuálneho násilia vyhľadali najčastejšie pomoc zdravotníckeho zariadenia iného ako nemocničného (14%), polície (12%), nemocnice (9%), cirkevnej organizácie (6%) a právne služby (5%). Zriedkavo vyhľadali sociálne služby (3%) a zhodne po 1% organizácie na pomoc obetiam, ženské útulky a iné služby. Spokojnosť žien s poskytnutými službami v zariadeniach a organizáciách, ktoré vyhľadali, bola podľa zistení prieskumu vždy nadpolovičná. Najvyššiu mieru spokojnosti, až 100%, udávali ženy, ktoré vyhľadali pomoc ženských útulkov, cirkevných organizácií, organizácií na pomoc obetiam a iných organizácií. 86-percentná spokojnosť bola zaznamenaná u žien, ktoré vyhľadali sociálne služby a tri štvrtiny žien boli spokojné po návšteve zdravotníckeho zariadenia iného ako nemocničného. So službami nemocnice bolo spokojných 69% žien a s políciou a právnymi službami zhodne 57% obetí nevzťahového násilia.