Výskumy a štatistiky o násilí páchanom na ženách

EÚ zaviazala členské štáty, aby bojovali proti násiliu voči ženám. Podľa Pekingského akčného plánu akcií je násilie voči ženám definované ako akt rodovo založeného násilia, ktoré vyúsťuje alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho alebo mentálneho poškodenia žien, vrátane vyhrážok takýchto činov, donútenia alebo zajatia, či sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí.

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele – dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ženách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ženách.

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011 >

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011 >

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov.

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory:

Celá správa Monitoring sociálnych služiebĎakujeme našim partnerom za podporu