Výskumy

Reprezentatívny prieskum domáceho násilia na Slovensku

Autori: Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery, Ján Vittek

Reprezentatívny prieskum o skúsenostiach s násilím zo strany blízkych členov rodiny bol zrealizovaný v roku 2017 na vzorke 1008 mužov a 1108 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriaval sa na retrospektívne skúmanie násilia v rodine v detstve a na skúsenosti s násilím zo strany blízkych členov rodiny po dovŕšení veku 15 rokov. Skúsenosť s domácim násilím po veku 15 rokov má pätina slovenských mužov a žien. Zatiaľ čo muži sa stretli najmä s násilím zo strany iných blízkych členov rodiny, u žien prevládal ako páchateľ násilia ich súčasný alebo bývalý partner. Násilie v partnerskom vzťahu udávalo 6,9% respondentov, ale až 16% respondentiek.

  Vyber Z Dat Prieskumu O Domacom Nasili   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 454.74 KB)

Sexuálne násilie na ženách – správa z reprezentatívneho výskumu

Autori: Zuzana Očenášová, Peter Michalík

Výskumná štúdia spracováva výsledky reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na ženách na Slovensku realizovaného na vzorke 2 119 žien vo veku 18 – 70 rokov. Zameriava sa na skúsenosti žien so sexuálnym násilím pred a po 15 roku života. Uvádza profil žien s takouto skúsenosťou, formy násilia, ktoré zažívali, rozdelenie podľa páchateľov na partnerské a nepartnerské sexuálne násilie a ich špecifiká, následky sexuálneho násilia a vyhľadanie pomoci.  71% respondentiek so skúsenosťou so sexuálnym násilím ho zažilo zo strany iného muža ako partnera a 38% žien ju zažilo v partnerskom vzťahu. Sexuálne násilie má vážne psychické následky a niektoré z nich pretrvávajú dlhodobo. V porovnaní s respondentkami bez skúsenosti so sexuálnym násilím vykazujú ženy s takouto skúsenosťou vyššiu mieru úzkosti a depresie a nižšiu mieru vnímanej sociálnej podpory a spokojnosti s partnerským a sexuálnym životom. Len 15% žien vyhľadalo pomoc niektorej z inštitúcií a len 11,2% ohlásilo prípad na polícii.

  Sexualne Nasilie Na Zenach Sprava Z Reprezentativneho Vyskumu   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2.11 MB)

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na ženách

Autorky a autori: Zuzana Očenášová, Karol Murdza, Ladislav Vajzer, Ivana Sabolová

Výskum je realizovaný formou kvantitatívneho dotazníkového prieskumu medzi vyšetrovateľmi Policajného zboru o ich skúsenostiach s prípadmi partnerského násilia na ženách, sexuálneho násilia a znásilnenia. Jeho cieľom je zmapovať postupy pri vyšetrovaní takýchto trestných činov a poukázať na problémy aplikačnej praxe, ku ktorým pri ňom dochádza. Výskum je realizovaný v spolupráci KMC a Policajnej akadémie.

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách

Autorky: Zuzana Očenášová, Hana Smitková

Kvalitatívny výskum bol zameraný na dve hlavné otázky – ako deti prežívajú a reagujú na partnerské násilie voči matke a aký vplyv má násilie na vzájomný vzťah matka – dieťa. Výskum bol realizovaný formou pološtruktúrovaných rozhovorov so 6 ženami a 8 deťmi vo veku 5 – 17 rokov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že deti veľmi citlivo reagujú na partnerské násilie páchané na matke a podobne ako matka dlhodobo pociťujú jeho negatívne následky. Deti v situáciách násilia nikdy nevystupujú ako pozorovatelia, ale ako aktívni činitelia vytvárajúci si rôzne stratégie ochrany seba, matky alebo mladších súrodencov a aj po odchode sa aktívne podieľajú na vytváraní si vzájomných vzťahov. Pozitívnym zistením je, že práve vzájomná podpora vo vzťahu matka – dieťa môže mať kladný vplyv na minimalizáciu negatívnych dopadov násilia a na proces uzdravovania sa. Analýza tiež naznačuje dôležitosť psychologickej podpory pri budovaní tohto vzťahu zo strany pomáhajúcich profesií.

  Vztah Matka Dieta V Kontexte Partnerskeho Nasilia Na Zenach   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 744.85 KB)

Ďakujeme našim partnerom za podporu