Úlohy polície

 • Polícia je povinná na tiesňové volanie zakročiť proti násiliu alebo hroziacemu násiliu tak rýchlo, ako je to možné, a to aj opakovane.
 • Polícia má právo vstúpiť do bytu na žiadosť ženy aj proti vôli muža. Ak ide o nebezpečnú situáciu, alebo niekto potrebuje pomoc (ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo hrozí závažná škoda na majetku a vec neznesie odklad), je polícia oprávnená otvoriť byt.
 • Polícia po príchode na miesto a po zistení situácie môže partnera, od ktorého možno očakávať útok na život, zdravie, slobodu a/alebo útok na ľudskú dôstojnosť vykázať zo spoločného bytu alebo domu. Súčasťou vykázania je aj zákaz vstupu do bytu alebo domu počas 10 dní od vykázania. ( § 27a, Zákon o policajnom zbore č. 171/1993 Z.z.)
 • Polícia by mala vypočúvať muža a ženu, pokiaľ je to možné, oddelene.
 • Pri zásahu a objasňovaní prípadov násilia by ženu mala, ak je to možné, vypočúvať službukonajúca policajtka. Dôkladné vyšetrovanie a vypočúvanie majú za cieľ objasniť situáciu.
 • Každé poranenie je dôležité zaregistrovať. Ak je potrebné lekárske ošetrenie, polícia ho zabezpečí. So súhlasom ženy sa môže zhotoviť dokumentácia.
 • Polícia je oprávnená požadovať vysvetlenie od osôb, ktoré môžu prispieť k odhaleniu a objasneniu trestných činov a priestupkov. O podaní vysvetlenia možno spísať zápisnicu alebo záznam; záznam osoba podávajúca vysvetlenie nepodpisuje.
 • K zadržaniu násilníka a jeho vzatiu do väzby dochádza len výnimočne, a to v prípadoch, v ktorých hrozí, že páchateľ ujde alebo sa bude skrývať, že bude ovplyvňovať svedkov alebo bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti, resp. spácha trestný čin, ktorým sa vyhrážal. V ostatných prípadoch sa vyšetrovanie trestného činu vykonáva „na slobode“.
 • Polícia je oprávnená zaistiť (najviac na 24 hodín) osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život a zdravie iných osôb alebo majetok, a osobu pristihnutú pri priestupku.
 • Polícia je povinná odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo ju prepustiť. O vzatí do väzby rozhoduje príslušný súd.
 • Ak polícia posúdi násilný čin len ako priestupok, postúpi ho na prejednanie príslušnému obvodnému úradu.
 • Ak má postihnutá žena strach pred ďalším násilím a chce opustiť byt, môžu ju policajti podporiť a počkať, kým si zbalí najdôležitejšie veci. Môžu žene ponúknuť, že ju zoberú na policajný útvar a pomôžu jej skontaktovať sa s príbuznými, známymi alebo s poradňou pre ženy.
 • Ak žena musela ujsť a má strach ísť do bytu zobrať si oblečenie a ďalšie veci, môže ju polícia pri tom sprevádzať.
 • Polícia je povinná poskytnúť pri prvom kontakte poškodenej v písomnej forme informácie jej právach v trestnom konaní a o organizáciách pomáhajúcich poškodeným, ako i o službách, ktoré poskytujú. Polícia je povinná poučiť poškodenú o jej právach a umožniť jej ich plné uplatnenie.