Sociálno-právna ochrana

Zoznam platných zákonov týkajúcich sa sociálno-právnej ochrany detí: 

Orgány pôsobiace v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. 

Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpis alebo pestúnskej starostlivosti.

Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a) riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vykonávanie poradensko-psychologických služieb uskutočňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

vykonáva

 • pre dieťa opatrenia sociálnej kurately
 • funkciu kolízneho opatrovníka (napr. pri rozvode)
 • funkciu opatrovníka alebo poručníka maloletému bez sprievodu
 • funkciu opatrovníka v trestnom konaní
 • potrebné opatrenia na návrat a premiestenie dieťaťa z cudziny
 • poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú pomoc

podáva návrhy na súd

 • na vydanie predbežného opatrenia
 • na určenie alebo zapretie otcovstva
 • na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti
 • na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti
 • na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom
 • na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností

ďalej úrad

 • plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, spolupôsobenie iných subjektov
 • vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § 28 ods. 8
 • spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa
 • vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, lebo s plnoletou fyzickou osobou

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8, Bratislava, Tel: +4212/2046 3208, 3248, E – mail: cipc@cipc.gov.sk, https://www.cipc.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to predovšetkým

 1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov
 2. plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie
 3. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru
 4. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov
 5. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi

Za tým účelom Centrum najmä:

 • plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného
 • plní úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí a úpravy styku rodiča s dieťaťom podľa medzinárodných dohovorov 
 • plní úlohu ústredného orgánu v oblasti medzištátnych osvojení podľa medzinárodného dohovoru 
 • vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu Slovenskej republiky v konaniach starostlivosti o deti s medzinárodným prvkom 
 • poskytuje právnu pomoc a poradenstvo najmä pri vymáhaní výživného vo vzťahu k cudzine, medzinárodných únosoch detí, medzištátnych osvojeniach 
 • plní ďalšie úlohy v oblasti sociálno-právnej ochrany vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov 
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa sociálno-právnej ochrany

Pôsobnosť obce podľa § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje pomoc:

 1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin
 2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb
 3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia