Odborné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia

V oblasti vzdelávania terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) nadviazalo Koordinačno- metodické centrum pre domáce a rodovo podmienené násilie spoluprácu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR.

Realizovali sme tréningy pre multiplikátorov/ky prevencie násilia na ženách a ich deťoch v oblasti terénnej sociálnej práce v MRK (21. - 22.9., 5. - 6.10., 19. - 20.10.2015). Ich cieľom bolo nielen vzdelať koordinátorov/ky terénnej sociálnej práce v MRK, ale aj identifikovať budúcich lektorov/ky v predmetnej téme pri vzdelávaní terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov, preto bol tréning navrhnutý a realizovaný aj s komponentom trénerských zručností. Realizácii tréningu predchádzalo vytvorenie osobitného tréningového manuálu a príručky pre účastníkov a účastníčky (kol. autoriek). Tréning viedli lektorky (Mesochoritisová A., Brnová T., Jezná M., Danková E.).