Príklady odporúčaných kampaní

Kampaň Disrespect nobody bola spustená na území Veľkej Británie 8. marca 2016. Jej cieľom je pokračovať v úspešnej kampani This is Abuse, ktorá sa vyskytovala v médiách od februára 2010 do apríla 2014. Viac o kampani Disrespect Nobody na: https://www.disrespectnobody.co.uk/ Viac video materiálu o kampani This is abuse na: https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30

Krátky film Dear Daddy od CARE Norway. Krátky film zobrazuje ignoranciu verejnosti voči viacerým formám násilia páchaného na ženách, sekundárnu viktimizáciu žien, akceptovanie sexistických poznámok a vtipov,   formou výpovede dcéry svojmu otcovi. Tento krátky film v anglickom jazyku nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=dP7OXDWof30 

Kampaň IT´S ON US sa taktiež zameriava na zníženie výskytu sexuálneho násilia prevažne medzi študentmi a študentkami vysokých škôl. Ide o dobre prepracovanú kampaň, ktorá zohľadňuje viacero sfér. Viac o kampani IT´S ON US na http://itsonus.org/#top 

European Women´s Lobby vydala kolekciu plagátov a videoklipov Raising awareness to end violence against women: successful campaigns dostupné na: http://www.womenlobby.org/Raising-awareness-to-end-violence-against-women-successful-campaigns?lang=en

Odporúčania pre kampane zamerané na zvýšenie povedomia o násilí na ženách a dievčatách spracované v dokumente Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Dokument obsahuje aj zoznam dobrej praxe z kampaní vo viacerých štátoch Európskej únie. Dokument je dostupný na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_a_possible_eu_awareness_raising_campaign_on_violence_against_women_and_girls_(vawg)_en.pdf

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN WOMEN) poskytuje zoznam kampaní zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí na ženách. Zoznam dostupný na: http://www.endvawnow.org/en/articles/158-campaigns.html

V rámci Slovenskej republiky môžeme vyzdvihnúť najmä kampaň „Piata žena“ a kampaň „Keď vyrastiem“. Tieto kampane sa presne nezhodujú so špecifickými cieľmi tejto zákazky, obe však môžu slúžiť ako kvalitný zdroj dát alebo jazykových prostriedkov. Viac o kampani „Ked vyrastiem“ na http://www.kedvyrastiem.sk/  a o kampani „Piata žena“ na https://piatazena.wordpress.com/ 

Kvalitne spracované video metaforicky poukazujúce na problematiku súhlasu so sexom vytvorené v  animovanom štýle v anglickom jazyku nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU


Ďakujeme našim partnerom za podporu