Právne aspekty

Právne ponímanie a trestnosť niektorých skutkov nemusí plne zodpovedať tomu, čo pod pojmami ako znásilnenie a sexuálne násilie rozumie laická verejnosť. Slovenský Trestný zákon definuje rôzne skutky sexuálneho, resp. sexualizovaného násilia ako trestné činy proti dôstojnosti.

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

 • § 199 Znásilnenie: Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť.
 • § 200 Sexuálne násilie: Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť.
 • § 201 Sexuálne zneužívanie: Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije.
 • § 201a Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom. 
 • § 201b Kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní také jeho zneužitie.
 • § 202 Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak


  • a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
  • b) ide o detskú prostitúciu, alebo
  • c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa. 
 • § 203 Súlož medzi príbuznými: Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom.

Plné znenie uvedených paragrafov nájdete tu

Antidiskriminačný zákon

Podľa Antidiskriminačného zákona sú zakázané rôzne formy diskriminácie, ku ktorým patrí aj sexuálne obťažovanie, definované nasledovne:

Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

Sexuálne obťažovanie ako menej závažná forma sexuálneho násilia je teda žalovateľné v občianskoprávnom konaní. Zastupovanie poškodenej osoby môže prevziať Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré to robí bezplatne. 

Priestupkové konanie

V správnom konaní sa prejednávajú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 Zákona 372/1990 o priestupkoch. Spravidla ide o skutky sexuálneho násilia menej závažného charakteru (vyhrážky, drobné zranenia, urážky), pričom výsledkom je uloženie pokuty.