Právna pomoc

Právnu pomoc, teda poskytovanie právnych rád a právne zastupovanie, poskytujú advokáti a advokátky za poplatok. V občianskom konaní nie je zastupovanie právnym zástupcom povinné. Pre ženu je však dôležité a potrebné najmä vtedy, keď manžela zastupuje advokát alebo advokátka.

V prípade, že žena nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa mohla obrátiť na advokátku alebo advokáta, má k dispozícii viaceré možnosti, ako získať právnu pomoc bezplatne. Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc v občianskoprávnych, pracovnoprávnych a rodinnoprávnych veciach. Žena má právo na poskytnutie takejto právnej pomoci, ak sa nachádza v stave materiálnej núdze (t. j. jej príjem nedosahuje 1,4 násobok životného minima), ak nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a ak hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy — okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Tieto podmienky na poskytnutie právnej pomoci musí žena spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

V občianskom súdnom konaní môže žene, u ktorej sú predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, na jej žiadosť súd ustanoviť advokátku alebo advokáta. O tejto možnosti ju súd musí poučiť. Ak si v trestnom konaní žena uplatňuje nárok na náhradu škody a nemá dostatočné prostriedky na úhradu s tým spojených nákladov, môže jej súd ustanoviť advokátku či advokáta (v prípravnom konaní na návrh prokuratúry, v konaní pred súdom aj bez návrhu). Nedostatok prostriedkov musí žena preukázať.

O právnu pomoc možno požiadať aj niektorú organizáciu poskytujúcu pomoc ženám.

Pomoc v súdnom konaní

Pomoc v súdnom konaní zahŕňa rozmanitú podporu v občianskoprávnych konaniach ako napríklad:

  • oslobodenie od súdnych poplatkov,
  • oslobodenie od povinnosti znášať trovy konania, vrátane trov vynaložených na odmeny znalcov a pod.,
  • bezplatné poskytnutie tlmočníka, resp. tlmočníčky,
  • prípadne bezplatné poskytnutie právneho zástupcu či zástupkyne, resp. advokáta či advokátky.

Uvedené formy pomoci v súdnom konaní sa poskytujú na základe žiadosti. Podmienkou je, že žena nemá žiaden alebo len minimálny príjem.

Náhrada škody

Obete násilia majú právo na náhradu škody (napr. bolestné). Nároky v občianskom konaní sa uplatňujú prostredníctvom žaloby (návrhu) na okresnom súde. To platí aj v tom prípade, keď suma požadovaná ako náhrada škody nebola v trestnom konaní priznaná celá. Súd je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní o tom, že bol spáchaný trestný čin a kto ho spáchal, alebo rozhodnutím o priestupku.V občianskom konaní musia poškodení a poškodené dokázať svoj nárok.

Zdroj: Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.