Práva poškodenej

Dôležité práva pri vypočúvaní

Pri objasňovaní trestných činov majú postihnuté ženy v každej jeho fáze niekoľko dôležitých práv a policajtky a policajti sú povinní ich o týchto právach poučiť. Pri porušení týchto práv môže poškodená podať sťažnosť na Inšpekciu Ministerstva vnútra alebo môže požiadať prokuratúru o preskúmanie postupu vyšetrovateľa a policajného orgánu. Ide o tieto práva: 

 • právo nebyť diskriminovaná na základe pohlavia, rasy alebo farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, náboženstva, politickej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie,
 • právo dozvedieť sa identifikačné číslo policajtky alebo policajta,
 • právo odmietnuť vysvetlenie týkajúce sa blízkej osoby (podobne ako na súdnom pojednávaní právo odmietnuť výpoveď proti blízkej osobe),
 • právo, aby jej bola predložená zápisnica o vypočúvaní, a v prípade, že žiada o jej doplnenie alebo opravu, aby sa takéto doplnenia alebo opravy vykonali,
 • právo zúčastniť sa na preštudovaní vyšetrovacieho spisu,
 • právo byť informovaná do jedného mesiaca od podania oznámenia o uskutočnených opatreniach, ak o to požiada, a právo na doručenie oznámenia o odložení veci,
 • právo nechať sa zastupovať splnomocnenkyňou, najčastejšie advokátkou;
 • právo vzdať sa svojich procesných práv (ale to je pre ženu veľmi nevýhodné).

Postavenie ženy ako poškodenej v trestnom konaní

Žena ako poškodená má v trestnom konaní zákonom stanovené práva:

 • právo odoprieť výpoveď voči blízkej osobe,
 • právo udeliť (resp. odoprieť) súhlas s trestným stíhaním blízkej osoby
 • (pri tzv. neoficiálnych deliktoch),
 • právo vziať späť súhlas s trestným stíhaním,
 • uplatniť návrh na náhradu škody,
 • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie,
 • nazerať do spisu a oboznámiť sa so spisom,
 • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní,
 • vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
 • právo záverečnej reči,
 • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
 • právo byť informovaná (políciou alebo súdom) — ak o to požiada — o prepustení alebo úteku obvineného z väzby alebo odsúdeného z výkonu trestu

Zdroj: Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.