Odborné vzdelávanie v oblasti rodovo podmieneného a domáceho násilia

Jedným zo štyroch základných pilierov Istanbulského dohovoru, ako aj agendy Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je vzdelávanie relevantných profesií zapojených do riešenia konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, ako aj osôb pracujúcich v oblasti prevencie alebo zníženia miery výskytu násilia. Sú to právo vymáhajúce profesie (polícia, prokuratúra a súdy SR) a pomáhajúce profesie (psychológia, sociálna práca a zdravotníctvo).

V rámci aktivít zameraných na odborné vzdelávanie profesií má Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie dve partnerské organizácie: Radu Európy, ktorej expertky spolupracujú na tvorbe tréningového modulu pre právo vymáhajúce profesie a Nórske centrum štúdií násilia a traumatického stresu (NKVTS) na prenos skúseností v oblasti vzdelávania pomáhajúcich profesií a dištančných foriem vzdelávania.

Konkrétne vzdelávacie aktivity KMC nájdete na našej Facebookovej stránke.


Polícia, prokuratúra a súdy SR

„Fact-findingmission“ s expertkami z Rady Európy.
Čitať viac >

Sociálna práca

Odborné vzdelávanie terénných sociálnych pracovníčok a pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách.
Čitať viac >

Zdravotníctvo

Čitať viac >

Poskytovatelia služieb

Odborné vzdelávanie osôb pracujúcich v poradenských centrách, bezpečných ženských domoch a krízových centrách.
Čitať viac >

Ďalšia ponuka

V roku 2015 Koordinačno metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie realizovalo tréning „Úvod do trénerských zručností“ špecificky zameraný na trénerské zručnosti a vytvorilo tréningový manuál „Úvod do trénerských zručností“.
Čitať viac >

Zrealizované aktivity a výstupy 

Čitať viac >