Ochranné opatrenia

Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné (predbežné) opatrenie, ktoré násilníkovi dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove), ak je dôvodne podozrivý z násilia. 

Ak ste žena (alebo osoba) postihnutá domácim násilím, môžete podať návrh na takéto neodkladné (predtým predbežné) opatrenie a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanovenej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto neodkladnéjo opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

Odporúčanie: Máte právo vziať so sebou deti. Je to dôležité, pretože násilnícky muž väčšinou nie je zodpovedným  otcom. Okrem toho môže byť neskôr ťažké zobrať deti k sebe. Ak je to možné, mali by ste si pri odchode vziať so sebou doklady a potrebné osobné veci. Cenné predmety alebo vkladné knižky treba bezpečne uschovať.

V kritických prípadoch sa môžete informovať o možnostiach ubytovania v zariadeniach sociálnych služieb. Pokiaľ máte so sebou deti, krízovú situáciu treba ohlásiť aj na odbore sociálnych vecí ÚPSVaR. Táto inštitúcia môže s partnerom absolvovať pohovor a má významné miesto pri rozhodovaní súdu o zverení detí do výchovy a o výške výživného na deti.

Ak nemôžete využiť neodkladné opatrenie a musíte preto naďalej ostať v spoločnom byte/dome s násilníckym partnerom, je tu niekoľko krokov, ktoré môžu pomôcť zvýšiť vašu bezpečnosť.

  • Požiadajte niekoho, nech sa dočasne nasťahuje k vám.
  • Požiadajte o podporu príbuzných, známych a susedov.
  • Zabezpečte si pre naliehavý prípad iné núdzové ubytovanie.
  • Nadviažte kontakt s poradňou pre ženy.
  • Ak je vážne ohrozená vaša bezpečnosť, kontaktujte políciu a dohodnite sa s ňou, aby v prípade potreby ihneď zasiahla.
  • Požiadajte o pomoc odbor sociálnych vecí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poradňu alebo osobu, ktorá má dobrý kontakt s vaším mužom, aby s ním hovorili o neprípustnosti násilia a o možných dôsledkoch (vrátane trestnoprávneho postihu) páchania násilia v rodine.