04. júna 2013

Výzva na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte

Hľadáme partnerské organizácie do pripravovaného národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“

Inštitút pre výskum práce a rodiny vyhlasuje výzvu na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“. Projekt sa bude uchádzať o finančnú podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Uchádzači o partnerstvo môžu posielať svoje návrhy na partnerstvo do 1. 7. 2013. O partnerstvo sa môžu uchádzať organizácie poskytujúce sociálne služby alebo vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so skúsenosťami s poskytovaním pomoci ženám vystavených násiliu.

Výzva na partnerstvo NP PPEN01


Ďakujeme našim partnerom za podporu