20. novembra 2023

UN Women - výzva pre verejnosť, štáty, občanov a občianky pri príležitosti 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách

SPOJME SA!  Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách!

Unite Ilustrak

Ako veľmi sa svet zaujíma o ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách? Nevieme.

Vieme však, že cena, ktorú platíme za toto násilie na ľudských životoch je nevyčísliteľná.

Každá tretia žena zažije aspoň raz v živote fyzické alebo sexuálne násilie.

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších a najrozšírenejších porušení ľudských práv.

Pandémia COVID-19, konflikty a zmena klímy zvýšili riziká tohto násilia a vytvorili nové hrozby, čím sa zvýšila zraniteľnosť žien a dievčat.  Násilie páchané na ženách a dievčatách narúša mier a stabilitu v rodinách a komunitách. 

Spúšťa nespočetné náklady pre spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, sociálnej ochrany, spravodlivosti a produktivity, čím bráni ekonomikám dosiahnuť svoj plný potenciál.

Riešenie spočíva v ráznych opatreniach vrátane investícií do prevencie.
Je však znepokojujúce, že údaje o tom, koľko štáty vynakladajú na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách, sú stále veľmi zriedkavé.

Podpora a dostatočné investície do organizácií, ktoré obhajujú práva žien sú kľúčom k ukončeniu násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Výskumy ukazujú, že prítomnosť silného a autonómneho feministického hnutia je najkritickejším faktorom, ktorý môže viesť k politickým zmenám v oblasti ukončovania násilia páchaného na ženách a dievčatách, a to tak v rámci domácej, ako aj globálnej politiky.
Ženské organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní služieb na miestnej úrovni, posilňujú posilnenie postavenia žien a oslovujú tie, ktorým hrozí, že zostanú najviac v úzadí. Napriek tomu len 1 % štátnej pomoci zameranej na rodovú rovnosť smeruje do týchto organizácií a financovanie sa nezlepšilo napriek zvýšenej dynamike a jasným dôkazom o potrebe ich činnosti.

Tri zo štyroch krajín nemajú systémy na sledovanie rozpočtových prostriedkov určených na celkovú rodovú rovnosť. Údaje o národných rozpočtoch na riešenie násilia páchaného na ženách a dievčatách nie sú takmer vôbec k dispozícii. Podľa najnovšieho výskumu má 78 % krajín rozpočtové záväzky na vykonávanie právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú násilím páchaným na ženách. Nie je však jasné, ako krajiny integrujú prevenciu do rôznych sektorov vrátane vzdelávania, zdravotníctva, hospodárskeho rozvoja a sociálnej ochrany.

Preto vás počas tohtoročných 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu žiadame, aby ste nám ukázali, ako veľmi vám záleží na životoch žien a dievčatách.

  • Vyzývame všetkých občanov: Povedzte nám, ako konáte proti násiliu!Využívate svoju kreativitu na podporu posolstva nulovej tolerancie násilia na ženách? 
  • Využívate svoj čas na spoluprácu s občianskymi organizáciami, ktoré sa usilujú o svet, v ktorom majú ženy a muži rovnaké práva? 
  • Alebo snáď v online a offline rozhovoroch spochybňujete rodové stereotypy, ktoré prispievajú ku kultúre násilia páchaného na ženách?
  • Vyzývame tiež vlády na celom svete: Investujte do prevencie s cieľom odstrániť násilie páchané na ženách a dievčatách.

Každé úsilie investované do prevencie násilia páchaného na ženách je krokom k bezpečnejšiemu, rovnejšiemu a prosperujúcemu svetu.

Za násilie páchané na ženách platíme všetci.  

Požadujme investície a konkrétne kroky na jeho ukončenie. PRIDAJTE SA!

Un Women Logo Orange En