12. decembra 2017

Sexuálne násilie – potreba koordinovaného prístupu pri prevencii a intervencii

V dňoch 25. novembra – 10. decembra prebiehala na celom svete medzinárodná kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Koordinačno-metodické centrum k tejto kampani prispelo zrealizovaním seminára o sexuálnom násilí, ktorý sa uskutočnil 7.12.2017 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cf2 A8568

Ako ukázala aj slovenská odozva na kampaň #MeToo, sexuálne obťažovanie a sexuálne násilie na ženách je aktuálnou témou, ktorá ale nie je v odborných kruhoch dostatočne reflektovaná. Cieľom odborného seminára bolo preto otvoriť odbornú diskusiu o sexuálnom násilí a možnosti koordinovaného prístupu pri prevencii a intervencii. 

Zuzana Očenášová z KMC predstavila výsledky reprezentatívneho prieskumu o sexuálnom násilí na ženách a model pomoci obetiam násilia – integrované centrá (SAC). Slávka Karkošková z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety informovala o svojej štúdii "Model pomoci obetiam sexuálneho násilia – forenzné sestry (SANE)" a Ľubica Rozborová z MPSVR zanalyzovala priebeh a výsledky prvej kampane o sexuálnom násilí na Slovensku „Pretože hovorím nie!“. 

„Skúsenosť so sexuálnym násilím má dlhodobý vplyv na psychickú pohodu a životy žien. Ženy s takouto skúsenosťou prežívajú vo vyššej miere rôzne symptómy úzkosti a depresie, užívajú viac liekov, aby ich zmiernili a sú menej spokojné so svojím celkovým, partnerským a sexuálnym životom“, uvádza Zuzana Očenášová, autorka výskumu o sexuálnom násilí. Jednou z možností, ako tieto dlhodobé následky znížiť, je koordinovaný prístup inštitúcií, s ktorými ženy zažívajúce násilie  prichádzajú do kontaktu – polície, zdravotníctva a psychosociálnej pomoci, a poskytovanie špecifických služieb, ktoré potreby žien pokrývajú.

Na Slovensku však takéto služby dlhodobo absentujú. Na seminári boli preto predstavené dva modely koordinovanej a efektívnej pomoci – forenzné sestry SANE a centrá pre obete sexuálneho násilia. Oba modely v sebe spájajú medicínsku a psychosociálnu pomoc a v prípade potreby aj realizáciu forenzného vyšetrenia pre orgány činné v trestnom konaní. Je dôležité vyzdvihnúť, že oba modely sú vybudované na citlivom prístupe k obetiam sexuálneho násilia, na ich informovanom súhlase s akýmikoľvek výkonmi nepodmienenými ohlasovaním činu na polícii a adresnou krízovou intervenciou.

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že práve komplexná a citlivá pomoc zmierňuje následky sexuálneho násilia a pomáha ženám rýchlejšie sa z neho uzdraviť. Navyše, ak má žena čas, podporu a informácie, je šanca, že sa rozhodne svoj prípad ohlásiť na polícii vyššia. „V súčasnosti sa na políciu obracia len 11% žien, ktoré zažili sexuálny útok. Špecifické služby dokázateľne toto číslo zvyšujú. Vďaka odbornému prístupu zdravotníckych zariadení má polícia navyše k dispozícii kvalitnejšie dôkazy, ktoré môžu pomôcť usvedčeniu páchateľa“, dodáva Zuzana Očenášová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia.