02. decembra 2017 legistatívazákon

Nový zákon o obetiach trestných činov

1. januára vstupuje do účinnosti Zákon 274/2017 o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Zákon predstavuje aj transpozíciu Smernice EÚ 2012/29 o minimálnych normách v oblasti ochrany, pomoci a podpory obetiam trestných činov

Law 1063249 1920

Zákon zavádza do právneho poriadku nové pojmy obeť a obzvlášť zraniteľná obeť, ktoré dnes absentujú. Zároveň je prvýkrát v zákone definované domáce násilie. Vzniká katalóg práv obete trestného činu a vymedzuje sa rozsah služieb odbornej pomoci. 

Obete majú mať v prvom rade právo na informácie, tie by mali byť poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Právna norma určuje rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé organizácie povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Katalóg práv a služieb garantuje obetiam aj právo na poskytnutie odbornej pomoci.

Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete, ako napríklad deti, obete domáceho násilia či zdravotne postihnutí. Medzi práva obetí trestných činov má patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou či právo na finančné odškodnenie.

Zákon vychádza z konceptu, že služby pre obete by mali byť poskytované pod jednou strechou - od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Návrh predpokladá akreditáciu organizácií, ktoré ich budú poskytovať, čím sa má zabezpečiť kvalita poskytovaných služieb.

Dodržiavanie podmienok bude podliehať kontrole. Akreditované inštitúcie bude ministerstvo financovať cez mechanizmus podobný dotačnému. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Verejný má byť aj novozavedený register akreditovaných subjektov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona zabezpečuje koordináciu a tvorbu systémových opatrení v oblasti prevencie domáceho násilia a násilia na deťoch; na tento účel vydáva metodické usmernenia.

Odkaz na zákon