08. marca 2019, Viera Böttcher

Na Medzinárodný deň žien musíme hovoriť najmä o ich bezpečí

Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny, Barbora Burajová, vystúpila s príspevkom na 1219. zasadnutí Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE). Zasadnutie, ktoré sa  tematicky venovalo Medzinárodnému dňu žien, sa uskutočnilo 7. marca 2019 vo Viedni.

Barbora Speaker Osce 2019

Vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny, Barbora Burajová, vystúpila s príspevkom na 1219. zasadnutí Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE). Zasadnutie, ktoré sa  tematicky venovalo Medzinárodnému dňu žien, sa uskutočnilo 7. marca 2019 vo Viedni.

Barbora Burajová označila vzájomnú spoluprácu a identifikovanie synergií medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami, zástupcami občianskej spoločnosti a predstaviteľmi vlád za kľúčové aspekty pre účinné predchádzanie a elimináciu násilia páchaného na ženách. Vo svojom príspevku priblížila príklady dobrej praxe na Slovensku, kedy takáto spolupráca významne prispela k ochrane a podpore žien a dievčat zažívajúcich násilie. Hovorila o vzniku Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019 (v gescii MPSVR SR) participatívnym spôsobom, t.j. za účasti zástupkýň a zástupcov štátnej správy a občianskej spoločnosti, ako aj o konzultáciách s odborníkmi a odborníčkami z viacerých európskych krajín pred spustením prevádzky 24-hodinovej Národnej linky pomoci pre ženy, zažívajúcich násilie. Ozrejmila, aká dôležitá bola výmena skúseností s nórskymi výskumníčkami a výskumníkmi a odborníčkami z Rady Európy pri kreovaní Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách (s finančnou podporou nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z nórskeho finančného mechanizmu a štrukturálnych fondov EÚ). ženám a prispeli tak k väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami na celom svete.

Na záver svojho prejavu vyzvala Barbora Burajová predstaviteľov európskych krajín, aby sa pripojili k spoločnému úsiliu v boji proti násiliu voči ženám a prispeli tak k väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami na celom svete: „Nežiadúce dôsledky násilia páchaného na ženách a dievčatách na ich psychologické, sexuálne a reprodukčné zdravie ovplyvňujú ženy vo všetkých fázach ich života. Je preto veľmi dôležité podporovať vzájomnú spoluprácu a súčinnosť medzi organizáciami občianskej spoločnosti a vládami, štátmi a medzinárodnými organizáciami s cieľom zlepšiť prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.“

Podľa zistení z najnovšieho prieskumu OBSE o prevalencii násilia páchaného na ženách v regióne, ktorý bol uverejnený tento mesiac, približne 70 percent z viac ako 15 000 žien a dievčat uviedlo, že od 15. rokov zažili určitú formu násilia. Viac ako 20 percent respondentiek uviedlo, že zažili fyzické alebo sexuálne násilie zo strany svojich partnerov. Ďakujeme našim partnerom za podporu