Koordinované postupy poskytovania ochrany a pomoci pri riešení prípadov domáceho násilia

Medzi hlavné aktivity KMC patrí aj zabezpečenie koordinovaných postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím a ich deťom, pri riešení prípadov domáceho násilia a to prostredníctvom metodík a štandardov a multiinštitucionálnej spolupráce.

Metodiky a štandardy

Jednou z hlavných úloh KMC je vypracovanie metodík a štandardov riešenia problematiky rodovo podmieneného násilia na ženách (a ich deťoch) a domáceho násilia pre rôzne zainteresované (pomáhajúce) profesie a inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku so ženami zažívajúcimi násilie v súlade so smernicou EÚ o obetiach (2012/29/EÚ). 

Viac o metodikách a štandardoch >

Multiinštitucionálna spolupráca

Na zabezpečenie koordinovanej, účinnej a efektívnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ohrozeným násilím a ich deťom je multiinštitucionálna spolupráca nevyhnutnosťou. Multiinštitucionálna spolupráca v oblasti násilia na ženách zahŕňa mnoho odlišných aktérov, vrátane predstaviteľov zo štátnych inštitúcií ako aj MVO.

Viac o multiinštitucionálnej spolupráci >