Informácie o NLŽ

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (NLŽ) bola zriadená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

Jej prevádzka bola spustená 1.2.2015. 

Aktuálne je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie súčasťou Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Viac informácií o Národnej linke pre ženy poskytne Mgr. Nikola Fejková, vedúca poradkýň Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie

Kontakt: nikola.fejkova@ivpr.gov.sk

Nlz Logo