Zásady rodovo citlivej reklamy a kampaní zameraných na prevenciu násilia na ženách

Médiá informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb ako aj verejnej mienky. Preto sú účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti, odstraňovanie stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia na ženách. Práve médiá však častým necitlivým prezentovaním násilia, ako aj stereotypným zobrazovaním ženských a mužských rolí prispievajú k rodovej nerovnosti, čím zároveň podporujú estenciu násilia.

Prostredníctvom práce novinárok a novinárov sa verejnosť dozvedá, aké správanie sa považuje za násilné, kto a prečo zažíva násilie, aké sú dôsledky násilia a ako možno proti nemu konať. Obsah a forma príspevkov v médiách ponúkajú verejnosti dôležité interpretačné schémy, ovplyvňujú vnímanie násilia aj postoj k nemu. Novinárky a novinári zodpovedným informovaním môžu — a mali by — podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu.


We are thankful to our partners for their support