Sexuálne zneužívanie detí

Na Slovensku sa sexuálne násilie páchané na deťoch v odborných publikáciách aj v Tresntom zákone označuje ako sexuálne zneužívanie. Deti potrebujú pre svoj zdravý telesný a duševný vývin láskavú náklonnosť blízkych osôb a telesný kontakt s nimi. Ak dospelý v záujme svojhosexuálneho uspokojenia zneužije túto základnú potrebu dieťaťa, jeho závislosť a dôveru, spôsobí mu tým ťažkú traumu. Zneužitie niekým z najbližšej rodiny situáciu postihnutých dievčat a chlapcov ešte zhoršuje, následne však sťažuje i poskytovanie pomoci. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa deti mohli obrátiť mimo svojej rodiny na ľudí, ktorí sú si vedomí svojej zodpovednosti a dokážu poskytnúť adekvátnu pomoc. Tu nájdete publikáciu Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch, ktorá poskytuje súhrn základných informácií o tom, čo je sexuálne zneužívanie, ako sa prejavuje, kto ho pácha a aké sú inštitucionálne aj laické možnosti na účinné kroky proti tomuto druhu násilia.


We are thankful to our partners for their support