09. September 2021

Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu - oznámenie o začatí projektu (Norway Grants))

Projekt Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu Vytvorenia Koordinačno – metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.