20. February 2019

Slovenská skúsenosť s Národnou linkou pre ženy ako inšpirácia pre Chorvátsko

Dňa 30. januára 2019 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnilo prvé pracovné stretnutie projektu HELPLINE. Názov projektu je akronym pre hlavný cieľ tejto iniciatívy - How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia. Jediným zahraničným partnerom v tomto projekte je Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý na toto stretnutie vyslal vedúcu manažérku Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia, Barboru Burajovú.