28. March 2019 Rada Europysexizmus

Rada Európy prijala historicky prvý medzinárodný právny nástroj proti sexizmu

Podľa odporúčania, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy by mali členské štáty zintenzívniť úsilie potlačiť prejavy sexizmu vo všetkých oblastiach života spoločnosti. V reakcii na #MeToo a ďalšie nedávne celosvetové hnutia, ktoré zvýšili povedomie o pretrvávajúcom fenoméne sexizme v spoločnosti, Výbor ministrov Rady Európy prijal odporúčanie na zastavenie sexizmu, ktorý zahŕňa jeho prvú medzinárodne dohodnutú definíciu. Odporúčanie Výboru ministrov členským štátom o prevencii a boji proti sexizmu prijaté 27. marca 2019 na 1342. zasadnutí zástupcov ministrov zahŕňa prvú medzinárodne dohodnutú definíciu tohto fenoménu a zdôrazňuje, že sexizmus je prejavom „historickej nerovnosti mocenských vzťahov“ medzi ženami a mužmi, ktoré vedú k diskriminácii a bránia rozvoju plného potenciálu žien v spoločnosti. Keďže sexizmus je „rozšírený a prevládajúci vo všetkých sektoroch a vo všetkých spoločnostiach a (…) sexizmus a sexistické správanie sú hlboko zakorenené a posilňujú rodové stereotypy,“ vznikla potreba riešenie tohto problému prostredníctvom po prvýkrát zadefinovaného konkrétneho právneho nástroja. Tento by sa s ním mal vysporiadať prostredníctvom komplexného zoznamu opatrení a oblastí, v ktorých sú prejavy sexizmu v spoločnosti prítomné - od reklamy a médií, cez zamestnanosť, sektor spravodlivosti, vzdelávanie a šport.