24. January 2019, Viera Böttcher

Prvý Medzinárodný deň vzdelávania

Dnes si pripomíname po prvýkrát Medzinárodný deň vzdelávania. Dňa 3. decembra 2018 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo konsenzom uznesenie o vyhlásení 24. januára za Medzinárodný deň vzdelávania. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si kľúčovú úlohu vzdelávania pre rozvoj spoločností, mier a udržateľný rozvoj. UNESCO, ako špecializovaná agentúra OSN pre vzdelávanie, bude dohliadať na realizáciu osvetových aktivít v tento významný deň a spolupracovať s hlavnými aktérmi v oblasti vzdelávania na celom svete. Marie Paule Roudil, riaditeľka úradu UNESCO v New Yorku, zdôraznila, že vzdelávanie nie je iba kľúčovým cieľom samo osebe v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ale je jediným z cieľov, ktorý sám o sebe dáva ľuďom prostriedky na jeho realizáciu.  Okrem toho poukázala na prínos vzdelávania k odstraňovaniu chudoby, zlepšeniu výsledkov v oblasti zdravia, presadzovaniu rodovej rovnosti, udržateľnosti životného prostredia a budovaniu pokojných a životaschopných spoločností.  To sú totiž zistenia najnovšej globálnej monitorovacej správy o vzdelávaní Budovanie mostov, nie múrov.