06. December 2018

Okrúhly stôl k poskytovaniu služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Dňa 23. 11. 2018 sa na podnet Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách konalo na pôde MPSVR SR stretnutie, ktoré viedla garantka Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Oľga Pietruchová. Zúčastnilo sa na ňom jedenásť mimovládnych organizácií, ktoré poskytujúc služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, ďalších sedem organizácií potvrdilo záujem o spoluprácu.

Nosnou témou diskusie bola udržateľnosť týchto služieb a zabezpečenie ich financovania tak, aby poskytovaná ochrana a podpora zodpovedala potrebám žien zažívajúcich násilie a ich detí. Aj preto sa účastníčky zhovárali o štandardoch, ktoré je potrebné spĺňať v špecializovaných zariadeniach núdzového bývania či poradenských centrách pre ženy a ich deti.

Výsledkom stretnutia bol vznik odporúčaní pre vyššie územné celky v oblasti financovania služieb pre ženy, dohoda o ďalšom postupe pri riešení problémov s čerpaním zdrojov z Európskeho sociálneho fondu. 

Podľa záverov stretnutia si Koordinačno-metodické centrum určilo  za cieľ v najbližšom vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude aj participatívna príprava metodického usmernenia týkajúceho sa poskytovania špecializovaných služieb obetiam domáceho násilia, špecificky ženám a ich deťom.