13. February 2020

Mýty a fakty o Istanbulskom dohovore

Znižovanie a predchádzanie akémukoľvek negatívnemu fenoménu je možné len vtedy, ak pochopíme príčiny, pre ktoré sú ženy vystavené niektorým druhom a formám násilia viac ako muži a prečo muži páchajú násilie na ženách. Takéto pochopenie je základným stavebným kameňom každého pozitívneho ovplyvňovania žien a mužov, dievčat a chlapcov, na to, aby zaujali odmietavý postoj k násiliu, včas rozpoznali jeho prejavy, bránili sa viktimizácii a viktimizovaniu, vyhľadali pomoc a podporu alebo pomoc a podporu účinne poskytovali. Neexistujú vedecké dôkazy o tom, že biologické danosti mužov ich vedú k tomu, aby týrali ženy a biologické danosti žien ich vystavujú násiliu. Naopak, existujú vedecké dôkazy o tom, že násilie mužov na ženách vyplýva z názorov o mužskej mocenskej prevahe a ženskom podriadenom postavení. Výskumy tiež potvrdzujú skutočnosť, že rovnocenný prístup žien k zdrojom a možnostiam zúčastňovať sa na riadení spoločnosti podporuje znižovanie násilia a tiež znižuje závažnosť následkov násilia u tých žien, ktoré ho zo strany mužov zažili. Práve z dôvodu vysvetlenia, že sklony k násiliu alebo pravdepodobnosť, že bude človek vystavený násiliu, sa neviaže na jeho biologické danosti vyplývajúce z ženského alebo mužského pohlavia, používa Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu pojem „rod“. Týmto pojmom nielen odôvodňuje tvrdenie, že príčiny násilia spočívajú v niektorých náhľadoch na mužskosť a ženskosť, ktoré podporujú nerovnocenné postavenie žien a mužov, ale súčasne aj stavia pred spoločnosť víziu, že táto situácia sa dá ovplyvňovať a meniť. Biologické pohlavie je človeku dané, ale jeho sociálne postavenie a charakteristiky je možné meniť a tak pozitívne ovplyvňovať jeho konanie. 

Ratifikácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu by bola pre pre všetky ženy a všetkých mužov na Slovensku signálom, že najvyšší ústavní činitelia a naši volení zástupcovia dbajú o to, že násilie nesmie byť súčasťou našich životov, a že každý človek, ktorý násilie zažíva, si zasluhuje ochranu a podporu.