25. March 2019

Chorvátski partneri z projektu HELPLINE na Slovensku

Dňa 25. marca 2019 sa v Bratislave uskutočnila študijná návšteva partnerských organizácií z chorvátsko-slovenského projektu HELPLINE. Názov projektu je akronym pre hlavný cieľ tejto iniciatívy - How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia. Jediný zahraničný partner v tomto projekte je Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý privítal chorvátskych partnerov a zorganizoval odborné stretnutia a konzultácie v súvislosti i napĺňaním cieľu tohto projektu v Bratislave. 11 členiek a 1 člen chorvátskej delegácie mali možnosť vypočuť si prezentáciu o fungovaní Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie a položiť otázky poradkyniam, ktoré pracujú na linke s poskytujú poradenstvo ženám a dievčatám, ktoré sú ohrozené násilím.