Informácie pre políciu

Kontakt s orgánmi činnými v trestnom konaní je pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie, často negatívnou a zraňujúcou skúsenosťou. Dochádza tak k sekundárnej viktimizácii. Pre poskytnutie účinnej podpory a pomoci obeti zo strany polície je nevyhnutná prevencia akejkoľvek sekundárnej viktimizácie. Jej súčasťou je kritická reflexia vlastných postojov zo strany policajtiek a policajtov. Premysleným a dobre pripraveným postupom pri výsluchu možno zároveň zvýšiť kvalitu informácií o trestnom čine, čo môže prispieť k potrestaniu páchateľa.  


We are thankful to our partners for their support