Čo robíme v oblasti primárnej prevencie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Primárna prevencia na školách

V Koordinačno-metodickom centre veríme, že znižovanie násilia v spoločnosti je možné len vďaka informovanej verejnosti, ktorá vie rozoznať domáce násilie a citlivo pomôcť obetiam. V tomto ohľade sa venujeme prevencii násilia najmä informovaním mladých ľudí, študentov a študentiek a organizovaním besied o násilí na školách. 

Naše aktivity sa rozbehli v októbri 2015 Olympiádou ľudských práv, kde sme účastníkom a účastníčkam ponúkli možnosť zúčastniť sa hodinového workshopu na tému „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

V súčasnej dobe organizujeme na základných a stredných školách množstvo individuálnych workshopov.

V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom sa zaoberáme aj prácou s učiteľmi a učiteľkami, výchovnými poradcami a poradkyňami a školskými psychológmi a psychologičkami.