O projekte bilaterálnej spolupráce s nórskym partnerom

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) získal podporu z bilaterálneho fondu na úrovni programu vo výške 150 986 eur pre projektové aktivity s názvom „Prenos skúseností v oblasti výskumu a ochrany záujmov obetí v Nórsku“, keďže naplnil cieľ bilaterálnej aktivity v rámci preddefinovaného cieľa „Rozvoj a posilňovanie existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi.“ Nórskou partnerskou organizáciou v tejto bilaterálnej aktivite sa stalo NKVTS - Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, výskumné centrum pre oblasť násilia a traumatického stresu založené v roku 2004 pod záštitou University of Oslo.

Bilaterálny projekt je prvou príležitosťou na budovanie dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a nórskymi zainteresovanými stranami (polícia, vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, atď.) na základe zoznámenia sa s dobrou praxou v Nórsku, ktorá sa dotýka najmä praktickej spolupráce inštitúcií, špecializovaných postupov a opatrení zameraných na potreby zraniteľných obetí a špecializovaného vzdelávania/odbornej prípravy. Medzi zraniteľné obete patria najmä ženy zažívajúce násilie a ich deti, ako aj deti vystavené násiliu a obete sexuálneho násilia.

Študijná cesta organizovaná v októbri 2017 pre slovenských účastníkov a účastníčky nielenže umožní skúmanie nórskej skúsenosti s osobitnými postupmi a zariadeniami, napr. v centrách pre obete sexuálneho násilia a Barnahus (špecializovaných centrách pre vyšetrovanie násilia na deťoch), ale predstavuje aj prvú príležitosť pre slovenské a nórske inštitúcie, aby sa stretli a budovali ďalšiu dlhodobú spoluprácu, pokiaľ ide o zlepšenie vyšetrovania a trestného stíhania. Táto spolupráca môže byť rozvíjaná prostredníctvom podpory Nórskeho finančného mechanizmu v ďalšom implementačnom období. S cieľom čo najlepšie využiť príležitosť, projekt zahŕňa aj identifikáciu relevantných postupov, metód a protokolov používaných v Nórsku a ich sprístupnenie slovenským expertom. Následne sa uskutočnia aj stretnutia slovenských a nórskych zástupcov dotknutých inštitúcií.

Výstupy bilaterálnej aktivity

Analytické správy

Komunikácia problematiky násilia na ženách a domáceho násilia cez nórsky vládny portál www.dinutvei.no „Vaša cesta von z násilia“ a možnosti využitia informácií v praxi na Slovensku, autor: Andrej Kuruc

  Analyticka Sprava Dinutvei   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 1.21 MB)

Špecializácia v oblasti stíhania násilia na ženách a domáceho násilia - Komplexná ochrana a podpora, autorka: Barbora Burajová

  Analyticka Sprava Specializacia V Oblasti Nasilia Na Zenach A Domaceho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 886.22 KB)

Centrá pre obete sexuálneho násilia – model multiinštitucionálnej intervencie, autorka: Zuzana Očenášová 

  Analyticka Sprava Centra Pre Obete Sexualneho Nasilia   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 2 MB)

Dojmy a skúsenosti účastníkov a účastníčok študijnej cesty v Nórsku (október, 2017)

  Z Cestovneho Dennika   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 217.72 KB)

Spoločná správa o realizácii bilaterálnej aktivity 

  Zaverecna Sprava   (Typ súboru – PDF / Veľkosť súboru – 773.79 KB)


Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Supported by a grant from Norway Grants. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ / Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Nfm2
Logo Uvsr